O nás

Vize

Zdravá, vědomá a kritická společnost, která smysluplně využívá plný potenciál vědomé zkušenosti bezpečně a prospěšně za cílem zlepšení kvality života a zodpovědného řešení stávajících i nových výzev.

Mise

Naším posláním je vytvářet a kultivovat prostředí pro pozitivní změnu v přístupu ke zdraví a změněným stavům vědomí ve společnosti, vědě i kultuře, podporovat informované a kritické myšlení.

 

 

Naše hodnoty

Služba a odpovědnost
Jako členové lidské společnosti považujeme za naši zodpovědnost sloužit blahu vědomých bytostí prostředky, které máme k dispozici.

Rozmanitost a inkluze
Jsme si vědomi plurality přístupů, které usilují o dosažení podobných cílů, a přijímáme je všechny, pokud jsou empiricky prokázány jako platné.

Komunikace a spolupráce
Věříme v sílu komunity a význam hledání konsensu prostřednictvím laskavé a otevřené komunikace.

Kritické myšlení a zvědavost
Považujeme za důležité kriticky reflektovat status quo a zůstat otevřený novým perspektivám pocházejím z dostupných empirických (vědeckých nebo zkušenostních) důkazů či novým teoriím.

Pokora
Jsme si vědomi toho, kolik toho stále nevíme jako jednotlivci a jako lidstvo.

Transparentnost a poctivost
Máme v úmyslu sdílet informace čestně a neskrýváme žádné informace, které by mohly mít za následek škodu nebo nespravedlivě upřednostnit někoho.

 

 

Naše cíle

 

EFEKTIVNÍ VÝMĚNA POZNATKŮ A SPOLUPRÁCE

Podněcovat inovativní a smysluplné diskuze o duševním zdraví člověka a potenciálu změněných stavů vědomí. Podporovat mezioborovou spolupráci a vzájemné sdílení výzkumných poznatků a zkušeností z praxe na lokální i globální úrovni.

 

OSVĚTOVÁ ČINNOST

Vyvolat veřejný zájem o výsledky výzkumu v oblasti duševního zdraví s důrazem na řešení příčin, namístě důsledků. Poskytovat veřejnosti vědecké informace a zkušenosti o skutečném potenciálu (rizicích i benefitech) psychoaktivních látek a změněných stavů vědomí ve srozumitelné formě.

 

SEBEROZVOJ

Podporovat rozvoj adaptability i angažovanosti v dosahování smysluplných cílů a schopnost flexibilně volit efektivnější strategii při překonávání současných i nových výzev. Podporovat schopnost se informovaně a nezávisle rozhodovat v dynamicky se proměňujícím světě. Facilitovat kritické myšlení.

 

PODPORA VÝZKUMU  A APLIKACÍ

Usilovat o nepředpojaté prostředí pro výzkum v oblasti efektivních přístupů k péči o duševní zdraví. Podporovat výzkumné projekty a aplikaci výzkumných poznatků v praxi. Iniciovat a realizovat výzkumné studie.

 

PROGRESIVNÍ DROGOVÁ POLITIKA

Podpořit tvorbu a implementaci funkčního návrhu legislativního rámce veřejné politiky psychoaktivních látek založený na empirických poznatcích a harm-reduction filosofii.

 

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽBY

Navrhnout a prosadit ucelený systém vzdělávání a institucionální rámec smysluplné integrace změněných stavů vědomí do společnosti. Stimulovat vznik a poskytovat služby vedoucí ke snižování rizik a maximalizaci přínosů plynoucích z těchto zkušeností.

 

 

Naše historie

Beyond Psychedelics vzniklo jako nezávislé uskupení o několika nadšených lidech za účelem realizace největší mezinárodní konference v České republice: Beyond Psychedelics 2016 | Global Multidisciplinary Forum. Chyběl nám prostor, kde by byla reflektována celá psychedelická scéna, kde bychom mohli kriticky diskutovat různorodé přístupy k alternativním stavům vědomí – od tradičních přístupů a šamanismu, přes současný klinický výzkum psychedelik až po nové technologie  – a širokou škálu oblastí využití. Prostor, kde bychom se mohli navzájem a s respektem vzdělávat a vytvářet nová propojení, společně hledat nové formy spolupráce.

Motorem pro tuto aktivitu byla skutečnost, že dnes je s těmito stavy v naší společnosti nakládáno neadekvátně a v rozporu s dostupnou empirickou evidencí. S represivním přístupem se pojí mnoho rizik. Zároveň naše vědomí toho, že tyto stavy skýtají nezměrný potenciál, že to, jakým způsobem pracujeme s vědomou zkušeností má důsledky ve všech oblastech lidského života, ať už se bavíme o našem duševním zdraví, vztahu k přírodě, politice, spiritualitě či našich morálních hodnotách.

Kromě toho si uvědomujeme význam kritického myšlení v této oblasti. V současnosti se rozhoduje, jakým způsobem se s těmito stavy bude nakládat a my věříme, že do takové diskuze je zásadní přizvat všechny hlasy, které k tématu mají co říci: od výzkumníků, přes terapeuty, tradiční léčitele a šamany, mystiky či kněze, až po psychonauty.

Po úspěšné konferenci jsme se rozhodli pokračovat v dalších osvětových, seberozvojovýc, kulturních i vzdělávacích aktivitách. K dnešnímu dni jsme uspořádali desítky akcí od přednášek přes filmové projekce až po vzdělávací a sebezkušenostní semináře, kterých se zúčastnili již tisíce lidí.

V roce 2018 jsme uspořádali druhý ročník globálního fóra Beyond Psychedelics 2018, které navštívilo přes 600 odborníků a dalších zájemců o problematiku z celého světa.

V roce 2019 jsme naši iniciativu oficiálně registrovali jako zapsaný ústav a právně jsme se tak formalizovali jako veřejně prospěšná společnost, což odpovídá záměru, který máme od samého počátku.

Během naší existence jsme se rozrostli, náš hlavní tým má nyní 10 členů, ale spolupracujeme s dalšími desítkami odborníků i nadšenců. Fungujeme jen díky dobrovolné práci mnoha lidí, darům našich podporovatelů a návštěvníků našich akcí.