Pracujete v pomáhajících profesích? Podílejte se na návrhu služeb pro uživatele psychedelik a konopí

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) pokračuje v projektu, jehož cílem je zmapovat fenomén užívání psychedelik a konopí v ČR a navrhnout systém služeb pro jejich uživatele. Do studie nyní po samotných uživatelích zapojuje i odborníky z oblasti pomáhajících profesí, psychology a další profesionály, kteří se s uživateli těchto látek ve své praxi setkávají. V České republice užívají psychedelika a konopí statisíce lidí ročně, specializovaná péče je přitom dostupná pouze zlomku z nich.

„Předběžné výsledky první části celorepublikového výzkumu ukazují, že psychedelika užívají nejen mladí lidé, ale všechny věkové skupiny. Mimo rekreační důvody je hlavní motivací také osobnostní rozvoj, spiritualita či léčba,“ prozrazuje hlavní řešitelka studie, psycholožka Rita Kočárová a dodává, že ačkoliv jsou experimenty s těmito látkami uživateli často hodnoceny pozitivně, ne vždy probíhají bezproblémově. Mohou s nimi souviset komplikace stavu během samotného užití, či obtíže dlouhodobější povahy, které v některých případech vyžadují odbornou pomoc. Tyto případy pak končívají v rukou profesionálů z řad pomáhajících profesí: psychologů, lékařů či pracovníků adiktologických a sociálních služeb. Současné služby ale na potřeby těchto uživatelů často nejsou připraveny.

Spolupráce s odborníky

„Naším cílem v další fázi projektu je oslovit odborníky z řad pracovníků pomáhajících profesí, včetně těch, kteří se péči o uživatele psychedelik a konopí již věnují. Ti do debaty mohou přispět cennými zkušenostmi z praxe, jaké služby v současnosti fungují a jaké je třeba zlepšit či nově zavést,“ vysvětluje výzkumnice z řešitelského týmu Barbora Bláhová. Jedním z hlavních cílů projektu je propojit poznatky uživatelů i odborníků a vytvořit tak komplexní návrh systému služeb, které pomohou omezit rizika užívání těchto látek a přispět tím i k ochraně veřejného zdraví. Výzkum se mimo jiné věnuje také problematice konopí. “Specializovaných služeb pro uživatele konopí je v České republice stále minimum, ačkoliv jde o trvale nejužívanější nelegální látku,” upřesňuje Bláhová.

On-line dotazníky

Výzkumný tým tímto vyzývá všechny odborníky z řad pracovníků pomáhajících profesí, aby se zapojili do anonymního dotazníkového průzkumu. Sběr dat probíhá až do konce března 2020 na adrese www.psychedelickyvyzkum.cz. Na stejném místě mohou lidé, kteří někdy užili psychedelickou látku či konopí, do konce února vyplnit i dotazník mapující jejich zkušenosti či potřeby. Výzkum je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta, jako součást projektu TJ02000156 Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik.