Zakládací listina

Zakládací listina ústavu Beyond Psychedelics, z. ú.
(dále také jen „ústav“)

 

Čl.1

Název a sídlo ústavu

Název ústavu zní Beyond Psychedelics, z. ú.

Sídlo ústavu je v Praze.

Čl.2

Zakladatel

Zakladatelem ústavu je Mgr. Rita Kočárová, narozená 30.6.1987 s trvalým bydlištěm na Potoční 22a, Vyškov, PSČ 682 01.                          

Čl.3

Trvání ústavu

Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

Čl.4

Vymezení poslání a účelu ústavu

Posláním ústavu je podporovat růst, spokojenost a zdraví jedinců i společností, vytvářet a kultivovat prostředí pro pozitivní změnu v přístupu ke zdraví, posilovat schopnost jedinců i společnosti čelit současným výzvám a podporovat informované a kritické myšlení skrze smysluplnou regulaci změněných stavů vědomí na úrovni společnosti, kultury, výzkumu i legislativy.

Ústav vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu v zahraničí i v tuzemsku. Ústav je nevýdělečnou veřejně prospěšnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných činností sloužících naplnění jeho shora popsaného poslání:

 1. pořádání odborných lokálních i mezinárodních konferencí, seminářů a školení,
 2. tvorba metodiky profesního vzdělávání pro práci se změněnými stavy vědomí, vyvolanými zejména psychedelickými látkami, ale i dalšími nelátkovými technikami,
 3. osvětová činnost,
 4. pořádání vzdělávacích, diskuzních, sebezkušenostních, společenských a kulturních akcí pro odbornou i laickou veřejnost,
 5. spolupráce se stakeholdery,
 6. tvorba metodik pro práci se změněnými stavy vědomí, vyvolanými zejména psychedelickými látkami, ale i dalšími nelátkovými technikami,
 7. tvorba vzdělávacích materiálů pro odbornou i laickou veřejnost,
 8. poskytování sociálních služeb a poradenství,
 9. tvorba sítě kvalifikované pomoci pro náročné či nežádoucí účinky změněných stavů vědomí,
 10. komunitní plánování a organizování,
 11. spolupráce s vládními orgány a dalšími organizacemi při tvorbě návrhu na změnu legislativy odpovídající dostupným empirickým poznatkům,
 12. příprava návrhu centra poskytujícího bezpečné a kontrolované prostředí pro práci se změněnými stavy vědomí, vč. přípravy a následné péče, a jeho realizace, pokud to legislativa umožní,
 13. podpora a realizace vědecko-výzkumné činnosti v oblasti změněných stavů vědomí, alternativní medicíny, klinických studií psychedelik, nelátkových technik a tradičních, komplementárních či alternativních přístupů.

 

 Čl. 5

Podmínky poskytování služeb ústavu

Služby ústavu jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám v zahraničí i v tuzemsku.

Služby jsou poskytovány zpravidla v rámci jednotlivých projektů ústavu. Způsob a podmínky poskytování služeb jsou tedy vázány na konkrétní projekt a v rámci něj detailně popsány. S podmínkami poskytování jednotlivých služeb se každý zájemce o služby může seznámit v sídle ústavu, případně v jeho příslušné pobočce, kde jsou dané služby poskytovány. Podmínky jsou rovněž ústavem zveřejňovány, obvykle prostřednictvím sítě Internet.

Podmínky poskytování jednotlivých služeb jsou stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly rovné.

Služby ústavu mohou být poskytovány zdarma či za úplatu. Cenu služeb v takovém případě ústav stanoví zpravidla tak, aby po uhrazení nákladů spojených s poskytováním služby nebyl realizován zisk. Pokud zisk přeci jen vznikne, použije jej ústav výhradně k poskytování služeb, pro které byl založen, včetně provozních nákladů ústavu.

Další podmínky poskytování služeb ústavu může stanovit správní rada svým rozhodnutím, které musí být zveřejněno.

ČL. 6

Předmět podnikání ústavu

Ústav může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, která má povahu podnikání. Předmětem podnikání ústavu jsou:

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. hostinská činnost.

 

Čl. 7

Kruh Přátel

Ústav zřizuje Kruh přátel (dále jen „Kruh“).

Členem Kruhu se může stát fyzická osoba ČR starší 18 let.

O přijetí za člena Kruhu rozhoduje na základě písemné přihlášky Správní rada ústavu.

Členství vzniká dnem přijetí Správní radou ústavu za člena Kruhu přátel.

Členství zaniká:

 1. vystoupením člena písemným oznámením Správní radě,
 2. úmrtím člena,
 3. neuhrazením členského příspěvku pro příslušné období, je-li takový příspěvek stanoven,
 4. vyloučením člena rozhodnutím správní rady,
 5. zánikem ústavu.

Vnitřní organizaci a fungování Kruhu podrobněji upraví interní směrnice ústavu.

 

Čl.8

Vklad zakladatele, správa vkladu

Zakladatel vloží do ústavu vklad v hodnotě 5 000 Kč. Správcem vkladu je sám jediný zakladatel ústavu.

Čl. 9

Změna zakládací listiny, vnitřní organizace ústavu

O změnách zakladatelského právního jednání rozhoduje i za trvání ústavu zakladatel se souhlasem správní rady.

 

Orgány ústavu jsou:

– správní rada;

– výkonná rada;

– poradní kruh;

– odborná rada;

– ředitel/ka.

Čl. 10

Správní rada

Správní rada je orgánem  s rozhodovací a schvalovací působností ve věci zajištění finančních prostředků ústavu, navrhuje fundraisingový plán a kontroluje jeho naplňování, zajišťuje strategické plánování a naplňování poslání ústavu ve spolupráci s ředitelem a výkonnou radou. Tím nejsou dotčeny pravomoci správní rady stanovené zákonem.

 

Členy správní rady jmenuje a odvolává sama správní rada se souhlasem zakladatele, a to nejpozději do 60 dnů po uvolnění místa člena správní rady. Zanikne-li členství všem členům správní rady, jmenuje nové členy správní rady zakladatel.

 

První členy správní rady jmenuje zakladatel v této zakládací listině.

 

Správní rada má 4 členy a v jejím čele stojí předseda/kyně.

 

Funkční období člena správní rady je tříleté s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku. Opětovné členství ve správní radě je možné.

 

Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednu třetinu členů, jimž končí funkční období po jednom roce ode dne vzniku ústavu a jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku ústavu.

 

Členství ve správní radě zaniká:

 1. písemnou rezignací adresovanou zakladateli ústavu,
 2. smrtí,
 3. odvoláním,
 4. uplynutím funkčního období.

Pokud člen správní rady nevykonává odpovědně svoji funkci, zejména neúčastní se zasedání správní rady nebo poškodí zájmy ústavu, může ho správní rada se souhlasem zakladatele odvolat z funkce člena správní rady. Zakladatel může navrhnout odvolání člena správní rady.

 

Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda/kyně správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. První předseda/kyně správní rady je jmenován zakladatelem/kou.

 

Správní rada dále volí z řad svých členů místopředsedu/kyni. Místopředseda/kyně zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti či v případě zániku funkce předsedy; v tom případě má stejná oprávnění jako předseda/kyně.

 

Za správní radu jedná její předseda/kyně, zejména vyhotovuje a podepisuje všechna rozhodnutí, souhlasy, schválení a jiné dokumenty vydávané správní radou.

 

Správní rada může rozhodovat per rollam i prostředky elektronické komunikace podle pravidel, které sama určí.

 

Zasedání správní rady se koná alespoň čtyřikrát ročně. Zasedání může svolat kterýkoli člen správní rady a zakladatel.

 

V pozvánce na zasedání správní rady musí být uveden důvod jejího svolání.

Jednání zasedání správní rady řídí předseda/kyně, případně místopředseda/kyně, v případě jejich nepřítomnosti usnášeníschopné plénum správní rady může prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím pro dané jednání.

 

Hlasování správní rady je zásadně veřejné, pokud správní rada nerozhodne

jinak. O každém zasedání správní rady je veden zápis. Zápis vyhotovuje pověřený pracovník ústavu nebo člen správní rady a je podepisován tím, kdo řídil zasedání správní rady.

 

Zakladatel se může účastnit zasedání správní rady s hlasem poradním.

Čl. 11

Působnost správní rady

Správní rada rozhoduje o:

 1. vydání, změně nebo zrušení statutu ústavu (se souhlasem zakladatele),
 2. zrušení ústavu a o ústavu, jemuž bude nabídnut likvidační zůstatek,
 3. přeměně ústavu,
 4. přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel,
 5. jmenování a odvolání členů správní rady (se souhlasem zakladatele),

Správní rada volí i odvolává ředitele/ku, dohlíží na výkon jeho/její působnosti a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli/ce, včetně výše jeho odměny. Při těchto právních jednáních projevuje za ústav vůli předseda/kyně správní rady.

 

Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. V případě rovnosti hlasů správní rada požádá o rozhodnutí zakladatele ústavu.

 

O vydání, změně nebo zrušení  statutu, o zrušení ústavu a o ústavu, kterému bude nabídnut likvidační zůstatek, o přeměně ústavu, o jmenování a odvolání ředitele/ky, o jmenování a odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech členů správní rady se souhlasem zakladatele.

 

Správní rada schvaluje:

 1. rozpočet ústavu,
 2. účetní závěrku a výroční zprávu ústavu.

Správní rada udává souhlas k právnímu jednání, kterým ústav:

 1. nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
 2. vlastní nemovitou věc zatěžuje,
 3. nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo
 4. zakládá jinou právnickou osobu nebo se a takové osobě podílí vkladem.

Správní rada ústavu v souvislosti s poskytováním služeb ústavu zejména dozírá na dodržení účelu všech poskytnutých prostředků a realizaci stanovených cílů.

 

Správní rada může své pravomoci přenést na ředitele ústavu s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.

 

Správní rada dbá na genderovou vyváženost, kdy min. 1/3 členů musí být jedné nebo druhé genderové příslušnosti.

 

Členům správní rady přísluší odměna, kterou si správní rada stanoví, a kterou schválí zakladatel.

 

Prvními členy správní rady jsou:

 1. Vivian-Mária Drinková, nar. 27.1.1992, trvale bytem Mírova 316, Turnov, 511 01
 2. Barbora Bláhová, nar., 26.8.1987, trvale bytem Pod vlkem 428, Praha 5, 155 00
 3. Alexandr Strnad, nar. 27.2.1980, trvale bytem Luleč 137, Luleč, 683 03
 4. Miroslav Horák, nar. 6.1.1981, trvale bytem Růžová 36, Telnice, 664 59

 Předsedkyní správní rady je Vivian-Mária Drinková.

Čl. 12

Výkonná rada

Ústav zřizuje jako svůj fakultativní orgán výkonnou radu. Výkonná rada je vždy tvořena nejméně dvěma členy správní rady. První členy výkonné rady jmenuje zakladatel. Členy výkonné rady odvolává a jmenuje ředitel/ka se souhlasem Poradního kruhu.

 

Výkonná rada je pracovním a koordinačním orgánem ústavu podílejícím se na zajištění praktického chodu ústavu.

 

Pravomoc, obsazení, jednací řád a podobné procedurální a věcné otázky působnosti Výkonné rady upravují interní předpisy ústavu, které přijímá, mění a ruší Poradní kruh.

Členové výkonné rady jsou koordinátory jednotlivých oblastí činnosti / projektů ústavu. Jsou vůči správní radě odpovědní za fungování těchto oblastí / projektů v souladu s posláním ústavu a rozhodnutími správní rady.

Čl. 13

Odborná rada

Ústav zřizuje odbornou radu. Jejími členy se mohou stát odborníci z různých oborů z ČR i ze světa

Odborná rada je poradním orgánem ústavu. Kritéria členství v odborné radě definuje správní rada. Členy odborné rady jmenuje a odvolává správní rada se souhlasem zakladatele. Pravidla fungování odborné rady určí správní rada po konzultaci s odbornou radou.

Čl. 14

Poradní kruh (Council)

Poradní kruh je fakultativní orgán ústavu, tvořený členy správní rady, ředitelem/kou a zakladatelem. K účasti na setkání poradního kruhu mohou být pozvání i členové odborné rady a další osoby, pakliže se to ukáže žádoucí, s hlasem poradním. Toto pozvání je schvalováno správní radou a zakladatelem.

Poradní kruh se setkává pravidelně, nejméně však 10x do roka.

Cílem činnosti poradního kruhu je reflexe dosavadní činnosti ústavu a tvorba strategických plánů do budoucna. Výstupem setkání poradního kruhu jsou doporučení pro fungování ústavu v souladu s posláním ústavu. Poradní kruh může navrhovat změnu poslání a cílů ústavu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Poradní kruh dále navrhuje a schvaluje organizační řád ústavu, jakožto případně i další interní předpisy, které upravují vnitřní vztahy uvnitř ústavu. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem ani se zakládací listinou, zejména je nepřípustné, aby jakkoli zasahovaly do pravomoci ostatních orgánů ústavu.

 

Poradní kruh usiluje o dosažení konsensu. Pokud nedojde konsensu po čase stanoveném na začátku setkání k danému tématu, pak rozhoduje prostou většinou všech členů.

Poradní kruh svolává správní nebo výkonná rada, ředitel/ka či zakladatel.

Čl. 15

Ředitel/ka

 

Ředitel/ka je statutárním orgánem ústavu. Zastupuje ústav navenek a jedná jeho jménem.

Ředitele/ku volí správní rada. Správní rada vždy po uplynutí tří let trvání výkonu funkce ředitele rozhodne o tom, že:

 1. ředitele/ku ve funkci potvrzuje, nebo
 2. ředitele/ku z funkce odvolává.

Nesplní-li správní rada tuto svou povinnost ve lhůtě 90 dnů od uplynutí tří let trvání výkonu funkce ředitele, platí, že uplynutím této lhůty bylo rozhodnuto o tom, že ředitel/ka se ve funkci potvrzuje.

 

Ředitel/ka řídí ústav, rozhoduje o provozních záležitostech ústavu, včetně přijímání a propouštění zaměstnanců ústavu. K přijímání a propouštění zaměstnanců a dobrovolníků ústavu v rámci jednotlivých oddělení je potřeba souhlas koordinátora zodpovědného za dané oddělení (koordinátoři jsou členy výkonné rady).

 

Ředitel/ka zejména:

 1. zastupuje ústav a jedná jeho jménem,
 2. zajišťuje naplňování strategie ústavu, jejích cílů a činnosti,
 3. řídí běžný chod ústavu,
 4. odpovídá za realizaci činností ústavu a za provádění doplňkových činností ve spolupráci a v souladu se správní a výkonnou radou,
 5. zajišťuje hospodářskou činnost ústavu, vyhledávání, získávání a řízení zdrojů,
 6. předkládá veškeré podklady správní radě a jedná v souladu s rozhodnutími správní rady,
 7. zajišťuje personální obsazení ústavu a dohlíží na činnost zaměstnanců ústavu,
 8. odpovídá za vedení předepsané účetní evidence,
 9. zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu,
 10. obsahově připravuje jednání správní a výkonné rady.

Ředitel/ka zastupuje ústav samostatně.

Čl. 16

Sekretariát

Sekretariát ústavu zajišťuje kompletní administrativní servis k zajištění práce ředitele/ky, správní rady a ostatních orgánů ústavu a dále zabezpečuje úkoly uložené správní radou a ředitelem/kou ústavu.

Hlavní úkoly a organizaci sekretariátu určuje ředitel/ka ústavu.

V čele sekretariátu stojí ředitel/ka, který/á sekretariát řídí a je za jeho řádný chod odpovědný správní radě.

Čl. 17

Majetek a hospodaření ústavu

Majetek ústavu slouží výhradně k naplňování účelu, ke kterému byl ústav založen.

Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu.

Za hospodaření ústavu odpovídá ředitel/ka a dohlíží na něj správní rada.

 

Čl. 18

Výroční zpráva

Výroční zpráva obsahuje mimo zákonných náležitostí také informace o naplňování účelu ústavu, o činnosti a hospodaření ústavu, dále o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.

Výroční zpráva je vyhotovena ředitelem/kou a schválena správní radou. Výroční zpráva je uveřejněna nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin.

 

Čl. 19

Zrušení ústavu

Ústav může být zrušen:

 1. rozhodnutím zakladatele se souhlasem správní rady;
 2. rozhodnutím soudu na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, a to ze zákonných důvodů.

Čl. 20

Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené touto zakládací listinou se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 82/2012 Sb., v aktuálním znění.

 

 

 

V Praze dne 25.6.2019