Psychedelická psychoterapie a holotropní dýchání. Friederike Meckel Fischer míří do Prahy!

(English version below)

Na konci listopadu do České republiky přijede psychoterapeutka a zkušená facilitátorka holotropního dýchání Dr Friederike Meckel Fisherová, která přes 10 let podávala svým klientům psychedelické látky jako LSD, MDMA, 2-CB v rámci psychoterapie individuální i skupinové.

 

Praktická psychedelická psychoterapie

Časy, kdy diskuze o psychedelických látkách jsou kontroverzní, pomíjí. Vědecký výzkum se zabývá jevy, které dosud bylo možné pozorovat a popisovat. Psychoaktivním látkám začíná být přisuzována obrovská důležitost. Naštěstí se terapie stále rozvíjí. Musíme však brát v úvahu pouze určitá onemocnění? Co potřeby jedinců, kteří chtějí rozšířit své vědomí aby mohli rozvíjet svou osobnost za kontrolovaných podmínek? Je vhodný čas na rozhovor o praktické psychedelické psychoterapii.

Konverzace odráží 10 let zkušeností Dr Friederike Meckelové a zdůrazňují se různé aspekty psychoterapie založené na látkách:
použité látky, přípravky, nejlepší podmínky pro všechny účastníky – průběh terapie, víkend, sezení. Dalšími diskutovanými tématy budou různé nástroje psychedelické terapie a jejich aplikace, význam psychoterapeutického doprovodu, terapeutické procesy, rizika a nebezpečí. Položíme si otázky: léčba psychedeliky vs. jejich použití pro rozvoj vědomí? Můžeme najít synergie? Kriticky nahlédneme na různé aspekty integrace a dosud nepozorovanou otázku udržitelnosti.

Tato událost se bude konat v angličtině.

Diskutující:
Dr Friederike Meckel, Dr Vivian Winkler a publikum.

Kdy: 29.11. v 18.00
Kde: Vnitroblock
Cena: 220 CZK / 9 EUR (standard) 140 CZK / 6 EUR (student and senior)
Vstupenky k dispozici zde.

Sledujte událost na Facebooku.

 

F. M. Fisher na fóru Beyond Psychedelics 2016

 

Psychedelická psychoterapie & holotropní dýchání

Sebezkušenostní a vzdělávací seminář s lékařkou velmi zkušenou v psychedelické terapii a facilitátorkou holotropního dýchání (certifikovaného Prof. Stanislavem Grofem) Dr. Friederike Meckel Fischerovou.

Popis:
V tomto semináři se můžete dozvědět o potenciálu změněných stavů vědomí pro psychoterapii prostřednictvím své vlastní zkušenosti s legálně pozměněným stavem vědomí a následnou integrací. Poté bude s Dr. Friederike Meckelovou v uzavřené skupině prostor pro diskusi o jakýchkoliv otázkách ohledně psychedelické terapie. Dr Meckel posdílí své znalosti a zkušenosti o různých aspektech psychedelické psychoterapie – od účinku a dávkování různých látek, jejich terapeutického potenciálu, kdy a jak je použít v průběhu terapie po integraci psychedelické zkušenosti do terapeutického procesu.

DEN 1: Holotropní dýchání
První den workshopu Dr. Meckelová provede účastníky prožitkem holotropního dýchání. Tato technika kombinuje zrychlené a prohloubené dýchání s evokativní hudbou ve specifickém setu a settingu. Cílem je dosažení neobyčejného stavu vědomí.

DEN 2: Integrace a psychedelická psychoterapie
Druhý den bude zahájen integrací zkušenosti, během níž se účastníci prakticky naučí, jak integrovat zážitek změněného stavu vědomí. Zbytek dne bude věnován diskusi o psychedelické psychoterapii s Dr. Meckelovou.

Tento workshop doporučujeme zejména psychoterapeutům, psychologům a psychiatrům, kteří mají zájem dozvědět se více o možnostech využití psychedeliky a změněných stavů vědomí pro podporu psychoterapeutického procesu. Workshop je otevřen také psychonautům, pracovníkům služby PsyCare a jim podobným a těm, kteří chtějí zažít holotropní dýchání s vysoce zkušeným facilitátorem v bezpečném prostředí, kde bude zajištěna profesionální integrace.

! KONTRAINDIKACE! pro holotropní dýchání jsou: neléčený vysoký krevní tlak, glaukom (zelený zákal), předchozí nebo přítomné psychotické onemocnění, aneurysma nebo epilepsie blízkého příbuzného, ​​těhotenství.

Tato událost se bude konat v angličtině.

Kdy: sobota, neděle 30.11-1.12.2019
Kde: KUDYKAMPUS
Cena: 4000 Kč / 160 EUR

Pro registraci prosím kontaktujte Vivian Winkler: vivian@beyondpsychedelics.cz

 

Autorka: Tereza Jirásková

O Friederike Meckel Fisher:

Dr. Friederike Meckelová se v Německu vzdělávala jako lékařka a psychoterapeutka. V letech 1989-1991 se cvičila jako facilitátorka holotropního dýchání u prof. Stanislava Grofa v USA. Holotropní dýchání © je alternativní metoda terapeutické práce se změněnými stavy vědomí, které nejsou indukovány látkami. Friederike začala realizovat další terapeutické přínosy psychoaktivních látek skrze její vlastní zkušenosti. Začátkem devadesátých let se ve Švýcarsku připojila k psychoterapeutické tréninkové skupině, která trénovala terapeuty v používání psychedelické psychoterapie s MDMA a LSD.

Také se školila jako párová, rodinná terapeutka a terapeut rodinných konstelací. V roce 1994 začala pracovat ve vlastní soukromé psychoterapeutické praxi poskytující psychoterapii (bez použití substancí), holotropní dýchání © a skupinové a systemické rodinné konstelace. Během několika let začala rozvíjet svůj specifický způsob psychoterapie pomocí psychedeliky, undergroundovou psychoterapii ve skupinách, se specificky vybranými klienty. Během posledních let se začala zajímat o traumaterapii a seznámila se s metodou EMDR (desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů). Dnes již ve své praxi nepoužívá psychedelické metody za použití substancí.

V roce 2015 vyšla její kniha „Terapie se substancí“ v angličtině, v roce 2016 v němčině a v roce 2017 v češtině. Je zastáncem práce s rozšířenými stavy vědomí, zejména těch, které jsou vyvolány psychoaktivními látkami.

 


 

ENGLISH VERSION

At the end of November, Dr. Friederike Meckel Fisher, a psychotherapist and experienced holotropic breathwork facilitator, will be coming to the Czech Republic. She has been administering psychedelic substances such as LSD, MDMA, 2-CB to individual and group psychotherapy for over 10 years.

 

Practical Psychedelic Psychotherapy

Dr Friederike Meckel Fischer worked therapeutically “underground“ for a period of about 10 years employing MDMA, LSD, 2CB and psilocybin in a controlled setting.
 
The times of controversial discussions about psychedelics are almost over. Scientific research finds explanations for the phenomena that until now could only be observed and
described. The enormous importance of psychoactive substances becomes clear. Thankfully therapy continues to develop. But is it really only certain illnesses that need to be taken into account, and not the needs of the normal human beings who wants to expand their consciousness in order to develop their personality under controlled conditions?
 
A good time to talk about Practical Psychedelic Psychotherapy.
 
The conversation reflects 10 years of experience. The various aspects of substance-based psychotherapy are highlighted:
the substances used, the preparations, the best conditions for all participants – the course of a therapy, a weekend, a session. The various tools of psychedelic therapy and its application, the importance of psychotherapeutic accompaniment, features in
therapeutic processes, risks and dangers. The medicalization of psychedelics as opposed to their use for the development of consciousness?
Can we find synergies? The various aspects of integration and the hitherto unobserved issue of sustainability are critically examined.
 
In conversation are:
Friederike Meckel MD and Vivian Winkler MD and the audience.
 
…………………………………………………………………………..
 
Price: 220 CZK / 9 EUR
To buy a ticket for this event, please visit Goout portal.
 
This event is FREE and recommended for participants of the weekend workshop with Dr. Meckel: Psychedelic Psychotherapy & Holotropic Breathwork (30.11.-1.12.2019).

Psychedelic Psychoterapy & Holotropic Breathwork

Self-experiential and educational workshop with medical doctor and holotropic breathwork facilitator certified by Prof. Stan Grof and highly experienced in psychedelic therapy, Dr. Friederike Meckel Fischer.
 
Description:
In this workshop you will get the chance to learn about the potential of altered states of consciousness for psychotherapy through your own experience of a legal altered state of consiousness and the following integration. After that, there will be space for discussing whatever interest you have about psychedelic therapy in a private group with Dr. Friederike Meckel. She will share her knowledge and experience on various aspects of psychedelic-assisted psychotherapy – from the effect and dosage of different substances, their therapeutic potential and when and how to introduce them in the course of therapy to the integration of psychedelic experience into the therapeutic process.
 
DAY 1: Holotropic Breathwork
On day one of the workshop Dr. Meckel will lead the participants through an experiential session of Holotropic Breathwork. This technique combines accelerated breathing with evocative music in a special set and setting to induce a non-ordinary state of consciousness.
 
DAY 2: Integration & Psychedelic Psychotherapy
Day two will start with the integration of the experience during which participants will practically learn how to integrate the experience of an altered state of consciouness. The rest of the day will be dedicated to discussing the questions of participants on psychedelic-assissted psychotherapy with Dr. Meckel.
 
We recommend this workshop especially to psychotherapists, psychologists and psychiatrists who are interested in learning more about the possibilities of using psychedelics and altered states of consciousness to support the psychotherapeutic process. The workshop is also open to psychonauts, psy care workers and those who want to experience Holotropic Breathwork with a highly experienced facilitator in a safe environment where professional integration will be provided.
 
!CONTRAINDICATIONS! for Holotropic Breathwork are: Untreated high bloodpressure, glaucoma, previous psychosis, aneurysma or epilepsia of a close relative, pregnancy.
 
About lecturer:
Dr Friederike Meckel trained as a medical doctor and a medical psychotherapist in Germany. From 1989-1991 she trained as a Holotropic Breathwork © facilitator with Prof. Stanislav Grof in the US. Holotropic Breathwork © is an alternative method of working therapeutically with non-drug-induced altered states of consciousness. Friederike began to realize the additional therapeutical benefits of psychoactive substances through her own experiences. She had joined a psychotherapeutic training group which instructed therapists in the use of psychedelic psychotherapy with MDMA and LSD in the early nineties in Switzerland.
She also trained as a couple’s therapist, a family therapist and a family-constellation-worker. In 1994, she started working in her own private psychotherapeutic practice providing non-drug psychotherapy, Holotropic Breathwork © -groups and systemic-family-constellation work. Over a couple of years she started developing her specific way of psychotherapy with the use of psychedelics, working underground, in groups, with specifically chosen clients. During the last years she got interested in traumatherapy and got acquainted with the method of EMDR (Eye movement Desensizitation and Reprocessing). Today she no longer uses drug-induced psychedelic methods in her practice.
In 2015, her book „Therapy with Substance“ was published in English, in 2016 in German and in 2017 in Czech. She is an advocate of working in expanded states of consciousness, especially in those induced by psychoactive substances.
 
This event will be held in english.
 
When: Saturday, Sunday 30.11-1.12.2019
Where: KUDYKAMPUS
Price: 4000 CZK / 160 EUR
 
To register please contact Vivian Winkler: vivian@beyondpsychedelics.cz