Obchodní podmínky a reklamační řád

 

I. Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) provozovatele internetového obchodu, společnosti BEYOND Production s.r.o., IČO 051 82 484, se sídlem Potoční 720/22a, 682 01 Vyškov – Dědice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C93978 (dále jen „BEYOND“ nebo též „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní nebo jiné obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu BEYOND. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese beyondpsychedelics.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Předmětem prodeje jsou zejm. vstupenky na vzdělávací akce a semináře organizované BEYOND Production, s.r.o., jako pořadatelem (dále jen „Akce“). Tyto Obchodní podmínky pro nákup tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi BEYOND jakožto prodávajícím a kupujícím.

3. Obchodní podmínky pro nákup dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese beyondpsychedelics.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Tyto Obchodní podmínky pro nákup se nevztahují na případy, kdy osoba, která v úmyslu uzavřít smlouvu s BEYOND jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek pro nákup je možné sjednat ve smlouvě (uzavřené písemnou formou). Odchylná ujednání v takovéto smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek pro nákup.

5. Uzavírat smlouvy prostřednictvím webového rozhraní obchodu mohou pouze osoby starší 18 let. Splnění podmínky věku je kupující povinen na výzvu prodávajícího vhodným způsobem prokázat.


II. Uživatelský účet


1. Kupující postupuje při koupi zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Pokud to aktuální verze webového rozhraní obchodu umožňuje, může kupující ve webovém rozhraní obchodu zřídit svůj uživatelský účet.

2. Při uzavření smlouvy a případné registraci ve webovém rozhraní obchodu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v procesu koupě zboží dle těchto Obchodních podmínek pro nákup v případném uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Vyplní-li kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a event. DIČ), považuje prodávající jednání kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a tuto právnickou osobu bude považovat za kupujícího. Ust. čl. 1. odst. 1.2. tím není dotčeno.

3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, je-li takovýto účet zřízen, a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání zřízeného uživatelského účtu třetím osobám.

4. Má-li kupující zřízen uživatelský účet, může jej prodávající zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá k nákupům na e-shopu, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně Obchodních podmínek pro nákup). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


III. Předmět smlouvy


1. Předmětem smlouvy zásadně je závazek BEYOND dodat svým jménem a na svůj účet kupujícímu sjednané vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a limitovaném dostupností takovýchto vstupenek a závazek kupujícího uhradit sjednanou cenu plnění, tzn. zásadně vstupné za vstupenky.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb (plnění) nabízených prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého plnění. Ceny nabízeného plnění jsou uvedeny včetně všech souvisejících daní a poplatků. Nabídka plnění, jakožto i jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky plnění prodávajícího umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru, nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně takového plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Vyplývá-li tak z povahy nabízeného plnění, webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží a doručováno v rámci území České republiky. Požaduje-li kupující dodání zboží do zahraničí je zajištění dopravy zboží povinností kupujícího – v takovýchto případech budou podmínky dodání zboží sjednány individuálně.

4. Objednávku odešle kupující tak, že vyplní a odešle prodávajícímu formulář ve webovém rozhraní obchodu. Formulář obsahuje zejm. informace o:
  –   požadovaném plnění (plnění „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  –  údaje o kupujícím, způsobu úhrady ceny plnění, údaje o požadovaném způsobu poskytnutí plnění (dle jeho konkrétní povahy).

5. Před zasláním vyplněného formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Vyplněný formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zadat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

6. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky tuto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo ji toutéž cestou odmítne. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah plnění, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8. Smlouva je uzavřena zaplacením ceny plnění nebo její první části, v případě zaplacení ve splátkách, ze strany kupujícího.

9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo v případech dočasné nedostupnosti zboží nebo služby z provozních důvodů na straně prodávajícího. V případě odmítnutí objednávky prodávající vynaloží nezbytné úsilí, aby tak učinil v souladu s těmito Obchodními podmínkami pro nákup zpravidla do 48 hodin.

10. BEYOND se zavazuje dodat kupujícímu plnění bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou tyto dodány v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky nebo jeho část ve sjednané výši.

11. Vstupenku na Akci je možné́ převést na jinou osobu pouze jednou a kupující je o tom povinen BEYOND předem písemně informovat.


IV. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci


BEYOND si vyhrazeno právo na změnu programu jakékoli Akce, termínu a místa jejího konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo BEYOND na vědomí. BEYOND se zavazuje, že takovéto změny neprovede bez spravedlivého důvodu a kupující o ně vyrozumí prostřednictvím elektronické adresy kupujícího bez zbytečného odkladu. Ust. čl. VIII. těchto Obchodních podmínek pro nákup tím nejsou dotčena.


V. Cena a platební podmínky


1. Cenu plnění a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které k okamžiku potvrzení objednávky umožňuje webové rozhraní obchodu. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s plněním ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží a případná licenční odměna.

2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, v opačném případě může být platba považována za neprovedenou.

3. Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím výslovně určeno jinak.

4. Zvolí-li kupující možnost placení ceny ve splátkách:

  – bere na vědomí, že po zvolení tohoto druhu platby již nemusí být prodávajícím upozorněn na splatnost druhé a jakékoli následující splátky ceny, tato nastává automaticky na základě smlouvy, kterou kupující s prodávajícím uzavřel;
  – prodávající je vůči kupujícímu oprávněn uplatnit právo na smluvní pokutu v případě prodlení kupujícího s placením druhé a jakékoli následující splátky ceny, a to ve výši 0,08 % z dlužné částky za každý započatý den takovéhoto prodlení. Tato smluvní pokuty je splatná na výzvu.

5. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, nebo jiného obdobného způsobu úhrady zvoleného kupujícím.

6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případech a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.

7. Souhlasem se zněním těchto Obchodních podmínek pro nákup kupující vyjadřuje souhlas s elektronickou podobou daňového dokladu ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si může daňový doklad v listinné formě převzít od prodávajícího nebo si vyžádat jeho zaslání na náklady kupujícího prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.


VI. Odstoupení od smlouvy


1. Kupující bere na vědomí, že ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravuje případy, kdy nelze od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI odst. 1 těchto Obchodních podmínek pro nákup či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění kupujícím nebo jím určenou osobou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@beyondpsychedelics.cz. Kupující může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst. 2 těchto Obchodních podmínek pro nákup se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, nevylučuje-li jeho použití po odstoupení od smlouvy jeho povaha jho další použití. Takovéto zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady za na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 5.000 Kč.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst. 2 těchto Obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (v případě smlouvy o koupi zboží pak od obdržení vráceného zboží prodávajícím, nebo prokázání, že zboží kupující odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím (neurčí-li kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovým to vrácením nevzniknou prodávajícímu jakékoli další náklady), včetně nákladů na případné vrácení plnění prodávajícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude hodnota vráceného plnění jinak snížena v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny nebo její části.

6. Do doby poskytnutí plnění je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se plněním poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu poskytnutý dárek vrátit prodávajícímu.


VII. Přeprava a dodání zboží


1. Způsob poskytnutí plnění určuje prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Umožňuje-li webové rozhraní obchodu výběr z více možností dopravy, je kupující oprávněn provést tento výběr. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího jinak než umožňuje webové rozhraní obchodu, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskladnění a event. opětovné dodání zboží, nebo je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno prodávajícím potvrzenou objednávkou, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu, jiného obdobného dokladu o převzetí zboží, nebo prostým převzetím zboží, to vše bez výhrad, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

VIII. Reklamační řád


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že jím poskytované plnění je ve shodě se smlouvou a právními předpisy České republiky. Shodou se smlouvou se rozumí zejm., že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou sjednané, a není-li jich, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. Za vady způsobující rozpor se smlouvou není považováno, pokud zboží nemá jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně prodávajícím uvedený.

3. V případě prodeje zboží, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li v souladu se zákonem určena jiná doba, po kterou lze zboží použít.

4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: info@beyondpsychedelics.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5. Vrácení peněžitého plnění bude Prodávajícím provedeno převodem na bankovní účet, z něhož byla platba provedena zasláno.


Zvláštní ustanovení reklamačního řádu ve vztahu k vstupenkám na Akce


6. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky na Akci, pokud není v těchto Obchodních podmínkách pro nákup stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

7. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

8. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 48 hodin po zaplacení vstupného nebo jeho první části, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodávajícího a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodávajícímu všechny údaje uvedené jím v objednávce. V případě, že prodávající ověří, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst., bude dále postupováno následujícím způsobem:
  – prodávající nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zašle kupujícímu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail;
  – v případě, že již došlo ke konání Akce, se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

9. V případě, že dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce dle čl. IV. těchto Obchodních podmínek pro nákup, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli prodávajícího v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.

10. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po termínu Akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli prodívajícího v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.


IX. Další práva a povinnosti smluvních stran


1. Vlastnictví ke zboží kupující nabývá zaplacením celé ceny zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje další služby vyjma služeb explicitně uváděných na jeho webových stránkách nebo jiným obdobným způsobem prezentovaných.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

X. Ochrana osobních údajů


1. Prodávající v právním postavení správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány pro účely: vedení uživatelského účtu subjektu údajů v internetovém obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese na internetové adrese beyondpsychedelics.cz, a přehledu dosavadních objednávek subjektu údajů; splnění povinností prodávajícího dle uzavřených smluv; splnění veřejnoprávních povinností prodávajícího (zejm. vedení účetnictví, povinností daňových, atp.) dle obecně závazných právních předpisů; případného vymáhání povinností subjektu údajů coby kupujícího dle uzavřené smlouvy.

3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
  – souhlas subjektu údajů, který může subjekt údajů kdykoli odvolat, aniž by to způsobilo nezákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu;
  – nezbytnost údajů pro splnění s prodávajícím uzavřených smluv s tím, že pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, takováto smlouva nemůže být uzavřena;
  – nezbytnosti údajů pro splnění právních povinností prodávajícího;
  – nezbytnost údajů pro účely oprávněných zájmů prodávajícího, kterými jsou zejm. šíření informací o obchodních a jiných podnikatelských aktivitách prodávajícího.

4. Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům s výjimkou poskytovatele účetních služeb a dopravců zboží dle volby kupujícího v nezbytném rozsahu, a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let po skončení trvání smluvního vztahu a vypořádání všech závazků z něj, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly prodávajícímu uložení po delší dobu.

5. Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit na těchto kontaktech správce. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Doručování


Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo jinak poskytnutou prodávajícímu.


XIII. Závěrečná ustanovení


1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejm. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. S jakoukoli stížností se může kupující obrátit na prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, kupující se může obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci.

3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek pro nákup neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Smlouva včetně Obchodních podmínek pro nákup je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná s výjimkou plnění povinností prodávajícího stanovených platnou právní úpravou.

5. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřené smlouvy nebo tyto Obchodní podmínky pro nákup v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

6. Kontaktní údaje prodávajícího:
  – adresa pro doručování: BEYOND Production s.r.o., Potoční 720/22A, Dědice, 682 01 Vyškov
  – adresa elektronické pošty: info@beyondpsychedelics.cz.

7. Orgánem pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů pro prodávajícím nabízené, prodávané, poskytované a zprostředkovávané výrobky je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je: www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle příslušného právního předpisu:

Oznámení o odstoupení od smlouvy
– Adresát:
adresa elektronické pošty:
– Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
– Jméno a příjmení kupujícího
– Adresa kupujícího
– Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
– Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Ve Vyškově dne 1.9.2022
BEYOND Production s.r.o.