Oktagon černý (1)

Psychedelická akademie


Vzdělávací INSTITUT v oblasti psychedelických stavů vědomí

Naučíme vás pracovat s rozšířenými stavy vědomí, které mohou mít významný terapeutický potenciál, skýtají však také rizika. Zásadním faktorem rozhodujícím o tom, jak zkušenost skončí, je edukované užití.

Nabízíme vzdělávací programy pro odborníky i širokou veřejnost se zájmem o psychedelika a rozšířené stavy vědomí.

Vzdělávání

Získej znalosti a dovednosti v práci s psychedeliky a rozšířenými stavy vědomí.

Komunita

Staň se součástí komunity zabývající se psychedeliky zodpovědně.

Sebepoznání

Poznej lépe sám sebe skrze sebezkušenostní techniky práce s tělem i myslí.

naše nabídka

Psychedelika a duševní zdraví pro pomáhající profese

Nový kurz pro pomáhající profesionály. 32 hodin o psychedelické terapii, péči a rizicích. Kurz nabízí komplexní teoretickou orietaci potřebnou pro vstup do prakticky orientovaného programu Práce s psychedelickou zkušeností a Výcviku v psychedelické terapii a integraci.


Práce s psychedelickou zkušeností

Teoreticko-praktický kurz v práci s psychedelickou zkušeností zaměřený na jádrové principy psychedelické péče pro pomáhající odborníky a pečující osoby.


Kurz první psychedelické pomoci

Základy poskytování první pomoci při náročné psychedelické zkušenosti pro širokou laickou i odbornou veřejnost.


Kurz konopné asistence

Teoreticko-praktický kurz poskytování podpůrné péče při užití konopí pro odborníky i neformální pečovatele.


Kurz začínajících psychonautů

Celodenní praktický harm reduction program pro všechny začínající cestovatele.


PSYCHEDELICKÉ MINIMUM

Komplexní vzdělávací program v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí v rozsahu 70 hodin.


PSYCHEDELICKÉ MINIMUM E-LEARNING

Komplexní vzdělávací program v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí v online formátu za zaváděcí cenu.

komplexní vzdělávací a výcvikové programy

Vytváříme a poskytujeme komplexní vzdělávání v psychedelické vědě a péči zahrnující kombinaci teorie, nácviku dovedností a sebezkušenosti. Realizace a podoba těchto programů závisí na stavu poznání v oblasti i legislativní situaci kolem poskytování psychedelické péče.

Psychedelické minimum

Vzdělávací program univerzitního formátu v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí.

Výcvik v psychedelické terapii a integraci – základní

Imerzivní 111-hodinový program zaměřený na přímou práci s psychedelickou zkušeností.

Psychedelické poradenství a integrace

Výcvik zakončený certifikátem v psychedelickém poradenství a integraci, poskytující kompetence pro provázení lidí před užitím a po psychedelické zkušenosti.

(v přípravě)

 Psychedelická terapie a provázení

Realizace a podoba výcvikového programu bude odviset od stavu drogové politiky a příslušných legislativních opatření.

Specializované semináře

Průběžně organizujeme jedno či vícedenní semináře na vybraná témata z oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí.

Zde najdete aktuální informace o probíhajících a připravovaných akcích.

 

Aktuální nabídka seminářů:

Momentálně žádné specializované semináře nejsou.

 

V minulosti jste mohli navštívit:

Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností I. a II.  | PhDr. Veronika Kavenská, Phd. 

Psychedelická psychoterapie a holotropní dýchání | Dr. Friederike Meckel

Psycholytická terapie s LSD, psilocybinem a MDMA | Dr. Torsten Passie

Práce v regresi a proces integrace v psycholytické psychoterapii | Dr. Juraj Styk & Dr. Soňa Styková

Kurz psychedelické krizové intervence a minimalizace rizik | Levente Móró, PhD.

Psychedelická integrace | Ingmar Gorman, PhD. & Elizabeth Nielson, PhD.

Psychedelická harm reduction na hudebních akcích a festivalech | Levente Móró, PhD.

 

 

Psychedelická akademie

Výzkum. Praxe. Propojení.

Poskytujeme vzdělávání v oblasti psychedelické péče založené na moderním výzkumu a nejlepší praxi z ČR i zahraničí. Reflektujeme současné trendy a propojujeme je s tradičním poznáním. Integrujeme osvědčené i inovativní modely práce s psychedelickou zkušeností a vědomím. Psychedelika a rozšířené stavy vědomí se i v dnešní fluidní společnosti užívají v různých kontextech, včetně terapeutického, tradičního a rekreačního rámce. Náš mezioborový tým lektorů tvoří experti v oblasti psychologie a psychiatrie, psychoterapie, sociální práce, konvenční i alternativní léčby.

Námi poskytované vzdělávání cílí na odborníky v pomáhajících profesích, stejně jako na širší odbornou i laickou veřejnost. Nabízíme přednášky, konference, vzdělávací kurzy, specializované semináře a připravujeme výcviky v psychedelické péči v rámci filosofie harm reduction a principů podpory veřejného zdraví.

Naším cílem je:

Přispět ke snižování rizik a zvyšování možných přínosů z užití psychedelik a rozšířených stavů vědomí.

Rozšířit znalosti a kompetence pracovníků v pomáhajících profesích a dalších zájemců o psychedelické stavy vědomí.

Přispět k tvorbě etických standardů a principů bezpečné péče.

Stimulovat rozvoj služeb psychedelické péče.

Přispět ke zlepšení veřejného zdraví.

Postavit základy a kultivovat vzdělávání v této expandující oblasti v ČR i Evropě.

Doplňující informace týkající se všech kurzů a vzdělávacích aktivit

V rámci našich kurzů, seminářů a všech dalších vzdělávacích programů nejsou podávány ani užívány žádné psychedelické ani další ilegální substance. Užívání těchto látek nedoporučujeme, ani nepodporujeme. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z jejich užití a podpoře veřejného zdraví v rámci principů harm reduction. 

Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu budou nabyté znalosti využité. Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení. Zodpovědně a bezpečně vést psychedelické sezení vyžaduje další vzdělávání a platnou legislativu. 

Kompetence či znalosti nabyté absolvováním kurzů nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči.

 

Jak se stát psychedelickým sitterem, facilitátorem nebo terapeutem?

Tyto profese zatím v České republice, posléze v naprosté většině zemí, nejsou zatím oficiálně regulovány.

Použití psychedelik v rámci léčby psychických onemocnění či seberozvoje se sice dle dostupných studií jeví být poměrně slibným prostředkem, ale prozatím je velice přísně kontrolované zákonem č.167/1998 Sb, o návykových látkách a nařízením vlády 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek, a nakládání s nimi je postihováno na základě zákona č. 40/2009 Sb, trestní zákoník. Kromě ketaminu je tak v ČR možné použití psychedelických látek pouze k výzkumným a velmi omezeným terapeutickým účelům, a to na základě povolení k nakládání s těmito látkami.

V některých zemích se v současnosti vytváří systém vzdělávání pro práci s psychedeliky či uživateli psychedelik, kterými sepři vytváření všech kurzů inspirujeme, abychom dostáli maximálních možných požadavků pro budoucí práci psychedelického terapeuta, sittera či facilitátora, až se v České republice takovýto systém nastaví.

Psychedelika jsou však přes restriktivní legislativu užívána hojně již dnes. Existují tak situace a povolání, ve kterých schopnosti a zkušenosti nabyté v těchto vzdělávacích programech na principech harm-reduction a podpoře veřejného zdraví můžete využít už dnes. Jedná se především o zdravotnické, terapeutické a sociální profese, které se v rámci výkonu svého povolání mohou setkat s lidmi pod vlivem těchto látek, s minulou zkušeností či plánující její užití, jako je první pomoc, psychiatrické ambulance a léčebny, soukromé praxe psychologického poradenství a psychoterapie, záchytné služby, adiktologické služby či dobrovolnictví/práce na festivalech. 

Schopnosti integrace již proběhlé psychedelické zkušenosti, poradenství a prevence rizik před užitím, a základy podpory během akutního účinku látky může být s ohledem na harm reduction principy používané v profesionálním kontaktu s uživateli omamných a psychotropních látek významným přínosem Vašeho dosavadního vzdělání (např. při výkonu práce psychoterapeuta či psychologa) či Vás mohou kvalifikovat jako ideálního kandidáta při vzniku nových služeb v oblasti psychedelické péče. Získání těchto kompetencí není obsahem vzdělávacího programu Psychedelického minima,  nabízí však komplexní teoretický základ potřebný k orientaci se v této problematice. Stručné základy poskytování podpory během náročné psychedelické zkušenosti jsou součástí Kurzu První psychedelické pomoci. Rozsáhlejší základy podpůrné, krizové a poradenské práce pak budou náplní navazujícího vzdělávacího programu s pracovním názvem Základy psychedelické péče.

 

Jaké jsou podmínky vstupu do vzdělávací programů, které jsou plánovány jako navazující na komplexní vzdělávací kurz Psychedelické minimum?

Vzhledem k tomu, že další vzdělávací programy jsou nyní teprve v přípravě, není zatím jasné, jaké budou podmínky pro účast. Ve skupině odborníků diskutujeme koncepční i praktické informace včetně podmínek k účasti. Zatím se jeví pravděpodobné, že k účasti na následujícímu programu s názvem Základy psychedelické péče bude nutné projít přijímacím řízením, kde bude zohledňováno jak dosavadní vzdělání a zkušenosti z praxe, tak osobnostní předpoklady či motivace. Pracovníci v pomáhajících službách (zdravotních, sociálních, terapeutických aj.) budou s ohledem na povahu programu pravděpodobně preferováni. Zájemci budou posuzováni individuálně. Účast bude také limitována maximálním počtem účastníků, který bude optimalizován pro účely kurzů.

ORGANIZAČNÍ TÝM A ODBORNÁ RADA

Na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů se podílejí zkušení odborníci z oblasti psychedelické péče a práce s rozšířenými stavy vědomí, výzkumu, vzdělávání, psychoterapie a dalších pomáhajících profesí:

Programový tým:

Mgr. Rita Kočárová

Mgr. Svatava Bardynová

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Mgr. Michael Vančura

Veronika Gold, MA, LMFT

Mgr. Magdalena Šimečková

Mgr. Marie Nováková Kovářová

BSc. (Hons.) & Ing Zdeněk Nový

a další.

 

Výkonný tým:

Mgr. Helena Bláhová

Mgr. Katarína Klobušníková

Mgr. Marie Nováková Kovářová

Lektoři

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank