Kurz konopné asistence

KURZ KONOPNÉ ASISTENCE

Základy poskytování psychosociální péče

Psychoaktivní konopí a jeho deriváty patří mezi látky, jejichž užití vyvolává změny vědomí, myšlení i chování. Může zprostředkovat široké spektrum zážitků, ať už se jedná o změny ve smyslovém vnímaní, zintenzivnění prožívání či vyvolání transpersonální zkušenosti. Typickými účinky na fyziologické úrovni jsou pak uvolnění a úleva od bolesti. I pro ně je konopí často využíváno k léčebným účelům a jeho terapeutický potenciál se v posledních letech stal předmětem čilého zájmu odborných výzkumů i laické veřejnosti. Od roku 2013 je konopí legálně předepisováno i nemocným v České republice a v léčebném či rekreačním kontextu jej každoročně užívají statisíce lidí. 

Ačkoliv se užívání konopí dle studií jeví jako poměrně bezpečné, často jsou opomíjeny jeho psychoaktivní účinky, které mohou v některých případech vyvolat i náročnou zkušenost (podobnou tzv. bad tripu). Jejich zvládnutí obvykle vyžaduje velké psychické či fyzické úsilí a důsledky mohou mít vliv na duševní zdraví jedince i nad rámec akutní intoxikace. Typicky jde o úzkostné prožívání (strach ze ztráty kontroly, pocity beznaděje, osamocení, strach z trvalých následků zkušenosti), pocity dezorientace v čase a prostoru, paranoiu, prožívání traumat z minulosti, transpersonální zážitky či extrémní smyslové prožívání. Včasná podpora během zkušenosti a předchozí edukace v problematice může pomoci vzniku náročných stavů předcházet a účelně snižovat jejich rizika, pokud nastanou.

Cílem tohoto kurzu je rozšířit kompetence poskytování základní podpory při akutní a následné fázi konopné zkušenosti. Svým obsahem je vhodný pro pracovníky v pomáhajících službách, osoby pečující o nemocné užívající léčebné konopí i širokou veřejnost se zájmem o problematiku. Dvoudenní program je sestaven na základě výzkumů a dobré praxe v ČR i v zahraničí a provází jím zkušení odborníci z oblasti psychedelické péče, výzkumu a praxe.


OBSAH KURZU

Kurz konopné asistence poskytne účastníkům základní orientaci v problematice konopí a snižování rizik jeho užívání v rámci prevence, akutní intoxikace i následné péče. Obsahem se zaměřuje na teoretické znalosti i nácvik praktických dovedností. Nebude chybět diskuze nad modelovými situacemi, zkušenosti z praxe a prostor na dotazy. Kurz obsáhne:

 • teoretický úvod do problematiky užívání konopí
 • specifika užívání konopí v kontextu léčby
 • rizika a negativní účinky konopí
 • konopné harm reduction
 • psychologické podklady vzniku náročné zkušenosti
 • základy etiky peer podpory při zvládání náročné konopné zkušenosti
 • základy zvládání náročné zkušenosti s konopím
 • sebeuvědomění a práci s tělem
 • legislativu a práva uživatelů konopí
 • následnou podpůrnou integraci zkušenosti
DALL·E 2023-12-29 10.20.36 - A clean, well-lit therapy room featuring a subtle, real cannabis plant in the background. The setting includes a lit candle and a Tibetan singing bowl-modified (1)


Poskytování konopné asistence nenahrazuje odbornou psychologickou či zdravotnickou péči. Jde o základní opatření, kterými lze podpořit bezpečné zvládnutí akutní reakce a předcházet případným negativním dopadům zkušenosti.

 

Co získáte

Kurz vám nabídne teoretické i praktické informace o tom, jak pracovat s klientem, který užil nebo se chystá užít psychoaktivní konopí. Zaměříme se zejména na porozumění, předcházení a zvládání náročných stavů, které mohou při zkušenosti s konopím nastat. Součástí bude také blok věnující se legislativě, který vás seznámí s legálními riziky užívání konopí v ČR pro nemocné i rekreační uživatele.

Získáte:

 • orientaci v problematice užívání konopí v České republice v různých kontextech
 • informace o léčebném využití konopí, a to v oficiálním rámci i v oblasti samoléčby
 • základy poskytování psychosociální první pomoci při náročné zkušenosti po užití konopí i pro lidi bez předchozího vzdělání
 • přehled o současné legislativě a právech uživatelů konopí
 • zhodnocení vlastních limitů a přehled odborné péče, kam odkázat člověka, pokud na jeho zkušenost nestačíte

   

Kurz neslouží k získání kompetencí pro vedení psychedelické terapie či sezení, ale nabízí seznámení se základními nástroji pro pomoc lidem procházejícím psychedelickou zkušeností v různých kontextech.

 

AKREDITACE MPSV

Kurz konopné asistence: základy poskytování psychosociální péče je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) ČR. 

Kurz je určen primárně sociálním pracovníkům vykonávajícím odbornou činnost v zařízení poskytujícím služby sociální prevence, kteří poskytují krizovou pomoc a sociální poradenství osobám užívajícím psychoaktivní konopí. Dále pak také pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o osoby v ambulantních zařízeních sociálních služeb či provádějí osobní asistenci, pečovatelskou a vzdělávací činnost v domácnosti osob užívajících psychoaktivní konopí. Doplňkově je kurz určen také osobám pečujícím o nemocné užívající léčebné konopí a zájemcům o problematiku z řad odborné i laické veřejnosti.

Akreditace č. A2023/1569-SP/PC/PP/VP

 

Pro koho je program vhodný?

 • Kurz je určen široké (odborné i laické) veřejnosti se zájmem o rozšířené stavy vědomí či osoby, které přichází do kontaktu s uživateli psychedelik.
 • Plánujeme samostatné kurzy pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Kolik zaplatím?

 • Cena kurzu je 2500-4500,- (dle možností a uvážení účastníků)

 


AKTUÁLNÍ KURZY

Další termíny brzy zveřejníme. Pokud chcete být informováni o novinkách přihlaste se k odběru našeho newslettru ve spodní části webu.

ProbĚhlé Kurzy

Praha | 17.5. – 18. 5. 2024

Lektoři: Mgr. Rita Kočárová, Mgr. Barbora Bláhová, Mgr. Filip Kňažek, Robert Veverka, Mgr. Lukáš Hurt

Akreditace MPSV: A2023/1569-SP/PC/PP/VP

Lektoři

Lektorský tým se mění podle termínů a lokace.

Naši lektoři patří mezi odborníky na problematiku konopí, harm reduction a péče o klienty, kteří zažívají zkušenost změněného stavu vědomí. Mají vzdělání v pomáhajících profesích, psychoterapii či relevantních teoretických oborech a bohaté zkušenosti z praxe v České republice i zahraničí.

Všichni lektoři pro tento kurz jsou akreditováni MPSV.


Kurz konopné asistence: základy poskytování psychosociální péče
 je projektem organizace Beyond Psychedelics.

Poskytování konopné asistence nenahrazuje odbornou psychologickou či zdravotnickou péči, jde o základní opatření poskytnutá pro zvládnutí akutní reakce. V případě potřeby může být zasaženému jedinci odborná psychologická či zdravotnická péče nabídnuta nebo doporučena. Tímto kurzem nenabádáme k užívání ilegálních substancí. Slouží pouze ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z jejich užití a podpoře veřejného zdraví. Kurz neslouží k získání kompetencí pro vedení psychedelické terapie či sezení, ale nabízí získání základních nástrojů pro pomoc lidem procházejícím psychedelickou zkušeností v různých kontextech. Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu nabyté znalosti budou využité.