Práce s psychedelickou zkušeností


Intenzivní kurz PRINCIPŮ psychedelické péčE

 

Muldisciplinarita. Integrita. Profesionalita.

 

Prakticky orientovaný kurz v práci s psychedelickou zkušeností zaměřený na jádrové principy etické, legální a zodpovědné psychedelické péče v podpůrném, krizovém a poradenském kontextu. 

Kurz je určen pracovníkům v pomáhajících službách, neformálním pečovatelům a dalším zájemcům o problematiku.

 

Nyní přijímáme přihlášky na první běh kurzu, který bude otevřen na podzim roku 2024. Přihlášky budou posuzovány postupně až do naplnění kapacity programu.

 


Co vás čeká?

Teorie. Nácviky. Sdílení. Rozšíření obzorů. Odborná komunita.

Teoreticko-praktický kurz v rozsahu 42 hodin osobních setkání plus 18 hodin samostudia, případně práce v malých skupinkách. Čekají vás setkání v uzavřené skupině s profesionální podporou zkušených lektorů a nachystané studijní materiály.

Dbáme na dodržování právních předpisů, etických zásad a na vytváření prostředí důvěry a bezpečí. Kurz je zaměřený na celou řadu poznatků a dovedností, které je možné uplatnit i mimo rámec samotné práce s psychedelickou zkušeností.

Program je sestaven zkušenými odborníky z oblasti psychedelické péče a výzkumu a dalších souvisejících oborů. Kombinace praktických poznatků opřená o moderní výzkum a bohatou praxi z ČR i zahraničí založená na principech filozofie harm reduction, a podpory a ochrany zdraví.

Během setkání se seznámíte se základním rámcem poskytování bezpečné, etické a legální psychedelické péče před zkušeností, během akutní fáze a při následné integraci. 

Profesionálně vedené školení v klíčových dovednostech pro poskytování péče v rámci podpůrné, poradenské a krizové práce. Získané dovednosti je možné využít v širokém spektru dalších pomáhajících služeb v sociálních, terapeutických i zdravotních zařízení, stejně jako v rámci osobního a profesního rozvoje.

 

Témata:

 • Legislativa, služby psychedelické péče a kompetence pracovníka
 • Etické aspekty práce s psychedelickou zkušenost
 • Podklady psychedelické zkušenosti, psychických nemocí a zdraví
 • Psychedelika a duševní zdraví v praxi
 • Klíčové dovednosti poskytovatele psychedelické péče
 • Příprava na zkušenost a poradenství před užitím 
 • Doprovázení během akutní fáze
 • Integrace psychedelické zkušenosti
 • Péče o sebe a profesní rozvoj

Pro koho je program vhodný?

 • pro pracovníky pomáhajících profesí*, pečující osoby, studenty pomáhajících oborů a frekventanty výcvikových institutů, kteří se setkávají nebo mohou setkávat s klienty s psychedelickou zkušeností. 
 • pro ty, co chtějí získat nebo zdokonalit znalosti v aktuálním legislativním, etickém, klinickém a praktickém “know how” v oblasti  psychedelické péče.
 • pro další zájemce o rozšíření obzorů v oblasti aktuálně nabízené psychedelické péče a legálních možnostech práce s psychedeliky v kontextu ČR a zahraničí.
 

*včetně psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů, sociálních pracovníků, adiktologů, záchranářů, zdravotních sester, peer pracovníků, koučů, duchovních, pedagogů apod.

Program je pro vás, pokud:

 • nabízíte legální služby psychedelické péče* , integrace, poradenství či psychedelickou harm reduction
 • chcete svou praxi obohatit o další služby psychedelické péče
 • jste součástí klinického výzkumu psychedelik nebo takovou studii plánujete
 • se potkáváte s psychedelickou zkušeností u klientů nebo pacientů ve své současné praxi
 • máte zájem si rozšířit kompetence a dovednosti v pomáhající práci 

 

* tj. off-label podání ketaminu; léčebné konopí; psychedelická nebo psychedeliky-asistovaná terapie v rámci klinických studií; psychedelická terapie, facilitování nebo jiný typ doprovázení v zemích, kde je taková činnost legální 

 

Lektoři a programový tým

Mgr. Rita Kočárová

Mgr. Michal Petr

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Mgr. Marie Nováková Kovářová

MUDr. Pavel Bém

JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D.

Mgr. Tomáš Zuda

PhDr. Jan Benda, Ph.D.

Mgr. Magdalena Šimečková

Ing. & Bc. (Hons.) Zdeněk Nový

Mgr. Svatava Bardynová

Mgr. Margareta Johnová

a další *.

* v rámci programu se potkáte s vybranými lektory, větší spektrum nabízí Výcvik v psychedelické terapii a integraci – základní.


Co získáte?

Vzdělání. Komunitu. Reflexi.

 

 • přehled o etických, legislativních aspektech a klíčových principech poskytování psychedelické péče a dalších služeb v psychedelické oblasti
 • vyzkoušíte si dovednosti potřebné pro poskytování dobré psychedelické péče
 • orientaci v psychedelických látkách a jejich používání v praxi
 • prostor pro diskuzi svých případů z praxe
 • soubor doporučení a zásad pro zodpovědnou a prospěšnou psychedelickou péči, poradenství a harm reduction 
 • rozšíříte si znalosti a kompetence vedoucí ke snižování škod a zvýšení přínosů při práci s psychedelickou zkušeností
 • stanete se součástí vstřícné a progresivní komunity kolem psychedelické péče, získáte kontakty na odborníky a kolegy

PRAVIDLA UKONČENÍ

Pro získání certifikátu o absolvování je nutná:

 • 90% účast na výukových dnech 
 • úspěšné splnění závěrečných zkoušek

Praktické informace

Podzim 2024

Termín: 25.-26. 11. & 13.-15. 12. 2024

Kde: Centrum Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

Pro účast je nutné vyplnit přihlašovací formulář.

Vaše přihlášky individuálně posoudíme a následně vás budeme informovat o přijetí či nepřijetí, případně možnostech doplnění vzdělání pro splnění vstupních kritérií.


Podmínky účasti a přijímacího řízení

Vstupní kritéria:

 • minimální věk 21 let, výjimečně i nižší při doložení dostatečných znalostí či praxe
 • vzdělání: ukončené SŠ vzdělání s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity při doložení praxe nebo vzdělání v pomáhající oblasti
 • absolvovaný vzdělávací program Psychedelické minimum, Psychedelika a duševní zdraví pro pomáhající profese, nebo jiná doložitelná teoretická orientace v problematice psychedelik a psychedelických stavů vědomí*

* například: práce ve výzkumu psychedelik, závěrečná univerzitní práce nebo publikace v tématu psychedelik, absolvovaný univerzitní kurz zaměřený na psychedelika aj.

     

Akreditace

Výcvikový program plánujeme akreditovat u vybraných institucí. O získaných akreditacích budeme informovat.

CENA

Standardní cena kurzu:  25 800 Kč

Cena kurzu pro absolventy kurzu Psychedelika a duševní zdraví: 22 800 Kč

Cena kurzu pro absolventy Psychedelického minima: 19 800 Kč

 

Kurzovné zahrnuje celkem 42 výukových hodin vzdělávání (teorie, interaktivní a zážitkové aktivity) v rámci živých převážně osobních setkání v Praze.  Dále zahrnuje 18 hodin samostudia skrze vybrané materiály a případně další aktivity.

Do ceny jsou zahrnuty také studijní materiály a občerstvení na osobních setkáních. Cena nezahrnuje cestování a ubytování na osobních setkáních.

Ceny jsou uváděny včetně DPH.

Účast na kurzu platí výlučně pro přihlášeného a přijatého účastníka. Není tedy možné, aby se během kurzu zúčastnil některých částí někdo jiný, než přihlášená osoba.

Úhrada kurzu je možná i ve formě splátek.

 

Sociální stipendia

Dotované kurzovné je dostupné všem v ekonomicky nepříznivé životní situaci, ať už jde o studenty, držitele ZTP, seniory, matky na mateřské dovolené, ekonomicky slabší atd. 

Protože je naší misí zpřístupnit naše služby lidem v různých životních situacích, vytváříme skrze naši práci a vaši podporu prostor pro tento dotační program. Dotovaných vstupů je jen omezené množství.

V případě zájmu nám napište své důvody a motivaci k účasti na katarina@beyondpsychedelics.cz.

 

 

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 60 dní před jeho konáním vám bude vystaven voucher v hodnotě 70% z ceny kurzu na jakékoliv programy a služby Psychedelické akademie.

Při odhlášení z kurzu 30-59 dní před jeho konáním vám bude vystaven voucher v hodnotě 50% z ceny kurzu na jakékoliv programy a služby Psychedelické akademie.

Při odhlášení z kurzu 8-29 dní před jeho konáním vám bude vystaven voucher v hodnotě 30% z ceny kurzu na jakékoliv programy a služby Psychedelické akademie.

Při odhlášení do 7 dní před začátkem kurzu je platba nevratná.

Zaplacená účast je převoditelná na náhradníka, kterého sami zajistíte. Pro náhradníka platí stejné podmínky přijetí, účasti a ukončení jako pro vás (převod je možný pouze na celý kurz, nikoliv na jednotlivé moduly). 

Při zdravotních a jiných závažných potížích se případné storno bude řešit individuálně.

 

Případné dotazy či nejasnosti vám rádi zodpovíme na adrese katarina@beyondpsychedelics.cz.

V rámci kurzů a služeb nabízených a prezentovaných naší společností nejsou podávány žádné ilegální substance, resp. látky, nakládání s nimiž by bylo omezeno či zakázáno obecně závaznými právními předpisy, a nenabádáme k užívání takových látek. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z užití omamných a psychotropních látek a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme odpovědnost za to, k čemu budou takto nabyté znalosti využity. Absolvování našich programů nezakládá právo užít či podat omamnou nebo psychotropní látku sobě nebo druhému nebo vést psychedelické sezení bez zvláštního oprávnění. Kompetence či znalosti nabyté absolvováním kurzů ani dalších aktivit nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči, ani oprávnění k poskytování takovéto péče dle obecně závazných právních předpisů.