O nás

Naše mise

Naším posláním je vytvářet a kultivovat prostředí pro pozitivní změnu v přístupu k běžné i psychedelické realitě.

Naše vize

Naší vizí je zdravá, vědomá a kritická společnost, která smysluplně a bezpečně využívá plný potenciál vědomé zkušenosti, s cílem zlepšení kvality života a zodpovědného řešení stávajících i nových výzev.

Naše cíle

Cílem naší práce je aktivně přispívat k rozvoji vzdělávání, služeb a mezioborové spolupráce, podporovat výzkum a progresivní drogovou politikou založenou na evidenci. Šířit osvětu mezi odbornou i laickou veřejností.

Navrhnout a prosadit ucelený systém vzdělávání a institucionální rámec smysluplné integrace změněných stavů vědomí do společnosti. Stimulovat vznik a poskytovat služby vedoucí ke snižování rizik a maximalizaci přínosů plynoucích z těchto zkušeností.

Podporovat a rozvoj psychedelické péče a poskytovat služby vedoucí ke snižování rizik a maximalizaci přínosů plynoucích z těchto zkušeností

Vyvolat veřejný zájem o výsledky výzkumu v oblasti duševního zdraví s důrazem na řešení příčin, namístě důsledků. Poskytovat veřejnosti vědecké informace a zkušenosti o skutečném potenciálu (rizicích i benefitech) psychoaktivních látek a změněných stavů vědomí ve srozumitelné formě.

Podněcovat inovativní a smysluplné diskuze o duševním zdraví člověka a potenciálu změněných stavů vědomí. Podporovat mezioborovou spolupráci a vzájemné sdílení výzkumných poznatků a zkušeností z praxe na lokální i globální úrovni.

Usilovat o nepředpojaté prostředí pro výzkum v oblasti efektivních přístupů k péči o duševní zdraví. Podporovat výzkumné projekty a aplikaci výzkumných poznatků v praxi. Iniciovat a realizovat výzkumné studie.

Podpořit tvorbu a implementaci funkčního designu legislativního rámce veřejné politiky psychoaktivních látek založený na empirických poznatcích a harm-reduction filosofii.

naše hodnoty

Transparentnost a poctivost

Máme v úmyslu sdílet informace čestně a neskrývat žádné informace, které by mohly mít za následek škodu nebo nespravedlivé upřednostňování něčích zájmů. 

Kritické myšlení a zvědavost

Považujeme za důležité kriticky reflektovat status quo a zůstat otevření novým perspektivám pocházejím z dostupných empirických (vědeckých nebo zkušenostních) důkazů či novým teoriím.

Komunikace a spolupráce

Věříme v sílu komunity a význam hledání konsensu prostřednictvím laskavé, důstojné a otevřené komunikace.

Pokora

Jsme si vědomi toho, kolik toho stále nevíme jako jednotlivci a jako lidstvo.

Rozmanitost a inkluze

Jsme si vědomi plurality přístupů, které usilují o dosažení podobných cílů, a přijímáme je všechny, pokud jsou empiricky prokázány jako platné. Usilujeme o sociální spravedlnost.

Služba a odpovědnost

Jako členové lidské společnosti považujeme za naši zodpovědnost sloužit blahu vědomých bytostí prostředky, které máme k dispozici.

Náš tým

Správní rada

Mgr. Alexandr Strnad
Mgr. Barbora Bláhová
RNDr. Mgr. Miroslav Horák Ph.D.

Ředitelka

Mgr. Rita Kočárová

Odborná rada

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
Mgr Jakub Černý
Mgr. Svatava Bardynová
Mgr. Magdalena Šimečková
Zdeněk Nový

Příběh Beyond Psychedelics

Beyond Psychedelics vzniklo jako nezávislé uskupení o několika nadšených lidech za účelem realizace největší mezinárodní konference v České republice: Beyond Psychedelics 2016 | Global Multidisciplinary Forum. Chyběl nám prostor, kde by byla reflektována celá psychedelická scéna, kde bychom mohli kriticky diskutovat různorodé přístupy k alternativním stavům vědomí – od tradičních přístupů a šamanismu, přes současný klinický výzkum psychedelik až po nové technologie – a širokou škálu oblastí využití. Prostor, kde bychom se mohli navzájem a s respektem vzdělávat a vytvářet nová propojení, společně hledat nové formy spolupráce. Motorem pro tuto aktivitu byla skutečnost, že dnes je s těmito stavy v naší společnosti nakládáno neadekvátně a v rozporu s dostupnou empirickou evidencí. S represivním přístupem se pojí mnoho rizik. Zároveň naše vědomí toho, že tyto stavy skýtají nezměrný potenciál, že to, jakým způsobem pracujeme s vědomou zkušeností má důsledky ve všech oblastech lidského života, ať už se bavíme o našem duševním zdraví, vztahu k přírodě, politice, spiritualitě či našich morálních hodnotách.

Kromě toho si uvědomujeme význam kritického myšlení v této oblasti. V současnosti se rozhoduje, jakým způsobem se s těmito stavy bude nakládat a my věříme, že do takové diskuze je zásadní přizvat všechny hlasy, které k tématu mají co říci: od výzkumníků, přes terapeuty, tradiční léčitele a šamany, mystiky či kněze, až po psychonauty. 

Konferenci jsme úspěšně realizovali ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, Českou psychedelickou společností a dalšími partnery. Nadmíru pozitivní ohlasy nás motivovali, abychom pokračovali v dalších osvětových, seberozvojových, kulturních i vzdělávacích aktivitách. K dnešnímu dni jsme uspořádali desítky akcí od přednášek přes filmové projekce až po vzdělávací a sebezkušenostní semináře, kterých se zúčastnili již tisíce lidí z ČR i zahraničí.

V roce 2018 jsme uspořádali druhý ročník globálního fóra Beyond Psychedelics 2018, které navštívilo přes 600 odborníků a dalších zájemců o problematiku z celého světa. Tímto počinem jsme se již úspěšně etablovali na zahraniční scéně akcelerujícího vývoje psychedelického výzkumu a terapie.

V roce 2019 jsme naši iniciativu oficiálně registrovali jako zapsaný ústav a právně jsme se tak formalizovali jako veřejně prospěšná společnost, což odpovídá záměru, který máme od samého počátku. Během naší existence jsme se rozrostli, spolupracujeme s desítkami odborníků i různých nadšenců. 

Fungujeme zejména díky dobrovolné práci mnoha lidí, darům našich podporovatelů a návštěvníků našich akcí.

 

Naše cíle jsou široké a práce nám stále dává smysl.