O nás

Naše mise

Naším posláním je vytvářet a kultivovat prostředí pro pozitivní změnu v přístupu k běžné i psychedelické realitě.

Naše vize

Naší vizí je zdravá a vědomá společnost, která smysluplně a bezpečně využívá plný potenciál vědomé zkušenosti s cílem zlepšení kvality života a zodpovědného řešení stávajících i nových výzev.

Naše cíle

Cílem naší práce je aktivně přispívat k rozvoji vzdělávání, služeb a mezioborové spolupráce, podporovat výzkum a progresivní drogovou politikou založenou na evidenci. Šířit osvětu mezi odbornou i laickou veřejností.

Navrhnout a prosadit ucelený systém vzdělávání a institucionální rámec smysluplné integrace změněných stavů vědomí do společnosti. Stimulovat vznik a poskytovat služby vedoucí ke snižování rizik a maximalizaci přínosů plynoucích z těchto zkušeností.

Podporovat a rozvoj psychedelické péče a poskytovat služby vedoucí ke snižování rizik a maximalizaci přínosů plynoucích z těchto zkušeností

Vyvolat veřejný zájem o výsledky výzkumu v oblasti duševního zdraví s důrazem na řešení příčin, namístě důsledků. Poskytovat veřejnosti vědecké informace a zkušenosti o skutečném potenciálu (rizicích i benefitech) psychoaktivních látek a změněných stavů vědomí ve srozumitelné formě.

Podněcovat inovativní a smysluplné diskuze o duševním zdraví člověka a potenciálu změněných stavů vědomí. Podporovat mezioborovou spolupráci a vzájemné sdílení výzkumných poznatků a zkušeností z praxe na lokální i globální úrovni.

Usilovat o nepředpojaté prostředí pro výzkum v oblasti efektivních přístupů k péči o duševní zdraví. Podporovat výzkumné projekty a aplikaci výzkumných poznatků v praxi. Iniciovat a realizovat výzkumné studie.

Podpořit tvorbu a implementaci funkčního designu legislativního rámce veřejné politiky psychoaktivních látek založený na empirických poznatcích a harm-reduction filosofii.

naše hodnoty

Transparentnost a poctivost

Máme v úmyslu sdílet informace čestně a neskrývat žádné informace, které by mohly mít za následek škodu nebo nespravedlivé upřednostňování něčích zájmů. 

Kritické myšlení a zvědavost

Považujeme za důležité kriticky reflektovat status quo a zůstat otevření novým perspektivám pocházejím z dostupných empirických (vědeckých nebo zkušenostních) důkazů či novým teoriím.

Komunikace a spolupráce

Věříme v sílu komunity a význam hledání konsensu prostřednictvím laskavé, důstojné a otevřené komunikace.

Pokora

Jsme si vědomi toho, kolik toho stále nevíme jako jednotlivci a jako lidstvo.

Rozmanitost a inkluze

Jsme si vědomi plurality přístupů, které usilují o dosažení podobných cílů, a přijímáme je všechny, pokud jsou empiricky prokázány jako platné. Usilujeme o sociální spravedlnost.

Služba a odpovědnost

Jako členové lidské společnosti považujeme za naši zodpovědnost sloužit blahu vědomých bytostí prostředky, které máme k dispozici.

Respekt

Ctíme rozmanitost a jedinečnost lidí a zacházíme s živými bytostmi důstojně bez ohledu na jejich sociální postavení nebo úspěchy. Věříme, že všechny hlasy si zaslouží být vyslyšeny. Jednáme v souladu s lidskými právy.

Integrita

Zavazujeme se jednat v souladu s našimi hodnotami důsledně a čestně.

Náš tým

Správní rada

Mgr. Alexandr Strnad
Mgr. Barbora Bláhová
RNDr. Mgr. Miroslav Horák Ph.D.

Ředitelka

Mgr. Rita Kočárová

Odborná rada

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
Mgr Jakub Černý
Mgr. Svatava Bardynová
Mgr. Magdalena Šimečková
Zdeněk Nový

BEYOND Příběh

Beyond vznikl jako nezávislé uskupení o několika nadšených lidech za účelem realizace největší a tou dobou i jediné mezinárodní konference v České republice: Beyond Psychedelics 2016 | Global Multidisciplinary Forum. Chyběl nám prostor, kde by byla reflektována celá psychedelická scéna, kde bychom mohli kriticky diskutovat různorodé přístupy k alternativním stavům vědomí – od tradičních přístupů a šamanismu, přes současný klinický výzkum psychedelik až po nové technologie – a širokou škálu oblastí využití. Prostor, kde bychom se mohli navzájem a s respektem vzdělávat a vytvářet nová propojení, společně hledat nové formy spolupráce. Motorem pro tuto aktivitu byla skutečnost, že dnes je s těmito stavy v naší společnosti nakládáno neadekvátně a v rozporu s dostupnou empirickou evidencí. S represivním přístupem se pojí mnoho rizik. Zároveň naše vědomí toho, že tyto stavy skýtají nezměrný potenciál, že to, jakým způsobem pracujeme s vědomou zkušeností má důsledky ve všech oblastech lidského života, ať už se bavíme o našem duševním zdraví, vztahu k přírodě, politice, spiritualitě či našich morálních hodnotách.

Kromě toho si uvědomujeme význam kritického myšlení v této oblasti. V současnosti se rozhoduje, jakým způsobem se s těmito stavy bude nakládat a my věříme, že do takové diskuze je zásadní přizvat všechny hlasy, které k tématu mají co říci: od výzkumníků, přes terapeuty, tradiční léčitele a šamany, mystiky či kněze, až po samotné uživatele – psychonauty, pacienty a další. 

Konferenci jsme úspěšně realizovali díky našemu nadšení, podpoře našich mecenášů a spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, Českou psychedelickou společností a dalšími partnery. 

Nadmíru pozitivní ohlasy nás motivovali, abychom pokračovali v dalších osvětových, seberozvojových, kulturních i vzdělávacích aktivitách. Pokračovali jsme pořádáním dalších desítek akcí od přednášek přes filmové projekce až po vzdělávací a sebezkušenostní semináře, kterých se zúčastnili již tisíce lidí z ČR i zahraničí.

V roce 2018 jsme uspořádali druhý ročník konference Beyond Psychedelics 2018 | Global Multidisciplinary Forum, které navštívilo přes 600 odborníků a dalších zájemců o problematiku z celého světa. Tímto počinem jsme se již úspěšně etablovali na zahraniční i české scéně akcelerujícího vývoje psychedelického výzkumu a terapie.

V roce 2019 jsme naši iniciativu oficiálně registrovali jako zapsaný ústav Beyond Psychedelics z.ú. (Beyond ústav) a právně jsme se tak formalizovali jako veřejně prospěšná společnost, což odpovídá záměru, který máme od samého počátku. Během naší existence jsme se rozrostli, spolupracujeme s desítkami odborníků, psychonautů i různých nadšenců. 

Několik let jsme fungovali zejména díky dobrovolné práci mnoha lidí, darům našich podporovatelů a návštěvníků našich akcí.

V roce 2022 se do firmy, která vznikla na letní slunovrat roku 2016 za účelem organizace Globálního psychedelického fóra, k Ritě přidali další dva společníci. S jedním přišla i první větší investice. Amostia s.r.o. se přejmenovala na BEYOND Production s.r.o. (Beyond firma) a nadále působí jako sesterska firma Beyond ústavu pro realizaci aktivit s komerčním potenciálem. Oba subjekty jsou součástí nadřazené neoficiální Beyond platformy. Tato firma působí na principech sociálního podnikání, veřejný prospěch je tak nadřazen dosahování zisku. Zisk je dále využíván na podporu neziskových aktivit Beyond ústavu a celkový rozvoj Beyondu.

Naše cíle jsou široké a práce nám dává smysl. 

Váš Beyond.