Výcvik v psychedelické terapii a integraci
| základní


IMERZIVNÍ program v práci s psychedelickou zkušeností

 

Muldisciplinarita. Integrativnost. Profesionalita. 

Intenzivní výcvikový program v práci s psychedelickou zkušeností zaměřený na jádrové principy psychedelické terapie, integrace a dalších služeb psychedelické péče.  

Program je určen odborníkům v oblasti duševního zdraví a dalším pracovníkům v pomáhajících službách, případně studentům těchto oborů se základní orientací v problematice psychedelik.  

Nyní přijímáme přihlášky na první běh výcviku, který začne na podzim roku 2024. Přihlášky budou posuzovány postupně až do naplnění kapacity výcviku.


Co vás čeká?

Teorie. Nácviky. Zkušenost. Komunita. Odbornost.

Vyvážená kombinace teorie, sebezkušenosti, sdílení a nácviku dovedností v rámci živých setkání v rozsahu 111 hodin. Intenzivní strukturovaný program během 88 hodin převážně osobních setkání. Dalších 23 hodin absolvujete v menších skupinách pod vedením zkušeného odborníka v rámci supervizních, intervizních a sebezkušenostních setkání. Čekají vás převážně osobní setkání v uzavřené skupině s profesionální podporou a dalšími studijními materiály.

Dbáme na dodržování právních předpisů, etických zásad a na vytváření prostředí důvěry a bezpečí. Výcvik je zaměřený na celou řadu poznatků a dovedností, které je možné uplatnit i mimo rámec samotné práce s psychedelickou zkušeností.

Program je sestaven zkušenými odborníky z oblasti psychedelické péče a výzkumu a dalších souvisejících oborů. Harmonická kombinace klinických a terapeutických poznatků, moudrosti tradičních přístupů opřená o poznatky z moderního výzkumu a bohaté praxe z ČR i zahraničí s výjimečně zkušenými odborníky a lektory.

Během setkání se seznámíte s praktickými koncepty, vodítky a nástroji pro poskytování bezpečné, etické a legální psychedelické péče, před zkušeností, během akutní fáze a při následné integraci. 

V rámci profesionálně vedeného interaktivního a zážitkového učení se seznámíte s klíčovými kompetencemi pro poskytování péče v rámci terapie, integrace, podpůrné, poradenské a krizové práce.

Program je jednou z částí komplexního psychedelického výcviku, který se postupně utváří i v návaznosti na legislativní situaci.

Výcvik byl vytvořen s cílem poskytnout vám kontakt s rozmanitými přístupy a technikami k práci s psychedelickou zkušeností a nácvik jádrových kompetencí na podkladě interdisciplinárních poznatků žité praxe a moderních výzkumů.

Témata:

 • Legislativa, politika a sociokulturní kontext
 • Etické aspekty práce s psychedelickou zkušeností
 • Kvality a kompetence poskytovatele psychedelické péče
 • Podklady psychedelické zkušenosti, psychických nemocí a zdraví
 • Psychedelika a duševní zdraví v praxi
 • Klíčové dovednosti poskytovatele psychedelické péče
 • Příprava na zkušenost a poradenství před užitím 
 • Doprovázení během akutní fáze
 • Integrace psychedelické zkušenosti
 • Sebepéče a profesní rozvoj

Pro koho je Výcvik vhodný?

Program je určen pro pracovníky v pomáhajících službách včetně psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů, sociálních pracovníků, adiktologů, záchranářů, zdravotních sester, peer pracovníků, koučů, duchovních, pedagogů, a další pomáhající osoby.

 

Výcvik je pro vás, pokud:
 • nabízíte legální služby psychedelické péče včetně terapie*, integrace, poradenství či psychedelickou harm reduction
 • chcete poskytovat legální psychedelickou terapii*
 • chcete svou praxi obohatit o další služby psychedelické péče
 • jste součástí klinického výzkumu psychedelik nebo takovou studii plánujete
 • se potkáváte s psychedelickou zkušeností u klientů nebo pacientů ve své současné praxi
 • máte zájem si rozšířit kompetence a dovednosti v pomáhající práci 

   

* tj. off-label podání ketaminu; léčebné konopí; psychedelická nebo psychedeliky-asistovaná terapie v rámci klinických studií; psychedelická terapie, psychedeliky-asistovaná psychoterapie, facilitování nebo jiný typ doprovázení v zemích, kde je taková činnost legální

 

Lektoři a programový tým

Mgr. Rita Kočárová

Mgr. Michal Petr

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Mgr. Marie Nováková Kovářová

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

MUDr. Pavel Bém

Mgr. Tomáš Zuda

Mgr. Magdalena Šimečková

Ing. & Bc. (Hons.) Zdeněk Nový

Mgr. Svatava Bardynová, DiS.

PhDr. Jan Benda, Ph.D.

JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D.

Mgr. Margareta Johnová

a další.

* Během programu se můžete a nemusíte setkat se všemi zde vyjmenovanými lektory


Co získáte?

Vzdělání. Sebepoznání. Komunitu. Reflexi.

 

 • ucelený základ pro rozšíření vaší praxe o práci s psychedelickou zkušeností
 • přehled o etických, legislativních aspektech a klíčových principech poskytování psychedelické terapie a dalších služeb psychedelické péče
 • rozšíření dovedností potřebných pro poskytování dobré psychedelické péče v rámci terapie, integrace aj.
 • orientaci v terapeutickém užívání psychedelických látek 
 • prostor pro diskuzi svých případů z odborné praxe
 • možnost účasti na specializovaných seminářích s odborníky z ČR i zahraničí prohlubujících konkrétní témata dle vašeho výběru
 • soubor doporučení a zásad pro zodpovědnou a prospěšnou psychedelickou terapii a další oblasti péče
 • rozšíříte si znalosti a kompetence vedoucí ke snižování škod a zvýšení přínosů při práci s psychedelickou zkušeností.
 • stanete se součástí vstřícné a progresivní komunity kolem psychedelické péče, získáte kontakty na odborníky a kolegy
 • stanete se spolutvůrci nově vznikajícího systému psychedelické péče v ČR

   

PRAVIDLA UKONČENÍ

Pro získání certifikátu o absolvování je nutná:

 

 • 90% účast na výukových dnech 
 • 90% účast na práci v malých skupinách (intervize, supervize, mentoring, sebezkušenost)
 • úspěšné splnění závěrečných zkoušek (kazuistika)

Praktické informace

Výcvikový program bude probíhat od října roku 2024 během převážně osobních setkání v Praze. 

Místo konání: Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

Termíny setkání (přesné časy setkání budou specifikovány před začátkem výcviku, očekáváme je v rozmezí 10:00 – 18:00):

 1. modul:  16 – 17.10. 2024

 2. modul: 27-29.11. 2024

 3. modul: 15 – 17.1. 2025

 4. modul: 19-21.2. 2025

 5. modul: 11 – 12.4. 2025

Součástí programu je i 23 výběrových hodin, které si budou účastníci plnit v menších skupinách mimo moduly. Budou si moci vybrat z několika časových nabídek, forem setkání a možností dle supervizorů a mentorů výcviku (případně se s nimi společně samostatně domluví). Vše bude v předstihu s účastníky komunikováno. Tyto hodiny je nutné splnit pro získání certifikátu o absolvování.

Pro účast je nutné vyplnit přihlašovací formulář.

Vaše přihlášky individuálně posoudíme a vybraným zájemcům pošleme další informace o pokynech k platbě a dalších praktických náležitostech.Podmínky účasti a přijímacího řízení

Vstupní kritéria:

 • minimální věk 22 let
 • vzdělání: ukončené vzdělání relevantního směru v pomáhajících profesích na stupni Bc.*, výjimečně i Bc. vzdělání v jiném oboru při doložení další praxe a vzdělání v pomáhající oblasti**
 • zkušenost (min. 1 rok) s prací s lidmi v oblasti duševního zdraví a jiných pomáhajících službách a/nebo aktivní výzkumná/klinická zkušenost v oblasti psychedelik
 • zkušenost s klienty s psychedelickou zkušeností v rámci své praxe nebo připravované působení v oblasti legální psychedelické péče (vč. terapie, harm reduction, poradenství, integrace);
 • absolvovaný vzdělávací program Psychedelické minimum nebo relevantní doložitelná orientace v problematice psychedelik a psychedelických stavů vědomí
 • trestní bezúhonnost

* Seznam oborů relevantního pregraduální vzdělání: Adiktologie, Andragogika, Arteterapie, Ergoterapie, Filozofie, Fyzioterapie, Ošetřovatelství, Pedagogika, Porodní asistentka, Psychologie, Psychoterapie, Supervize, Sociální pedagogika, Sociální práce, Sociologie, Speciální pedagogika, Teologie, Všeobecná sestra, Všeobecné lékařství. 

** Při posuzování přihlášky klademe zřetel například na absolvování rekvalifikačních kurzů v pomáhajících profesích, kurzu Psychoterapeutické minimum, kurzu Možnosti dialogu, praxe v pomáhajících službách apod.

Každou přihlášku posuzujeme individuálně a v případě nejasností vás vyzveme k doplnění na osobním nebo online setkání.

 

Přijímací řízení

Po vyplnění přihlašovacího formuláře bude vaše přihláška projednána v rámci odborné rady Beyond a programového týmu Psychedelické akademie. Tato přihláška je nezávazná, dokud nebudete informováni o Vašem přijetí. Vaše účast bude potvrzena po uhrazení platby za výcvik.

Následně budete pozváni na online nebo osobní setkání.

Při té příležitosti se vzájemně představíme a vyjasníme si očekávání z obou stran.

Následně budete informování o ne/přijetí.

 

Akreditace

Výcvikový program plánujeme akreditovat u několika institucí. O získaných akreditacích budeme informovat.

CENA

Zvýhodněná cena pro absolventy Psychedelického minima je 33 300 Kč / semestr (66 600 Kč / školní rok)

Standardní cena výcviku je  37 000 Kč / semestr (74 000 Kč / školní rok)

Kurzovné zahrnuje celkem 111 výukových hodin vzdělávání během živých setkání rozložených do podzimního a jarního semestru. Zahrnuje 88 hodin teorie, nácviků dovedností a sebezkušenosti v rámci převážně osobních setkání v Praze. Dalších 23 hodin absolvujete v rámci supervizí a intervizí, mentoringových a sebezkušenostních setkání v menších skupinkách. 

Do ceny jsou zahrnuty také studijní materiály a občerstvení na osobních setkáních. Cena nezahrnuje cestovné a ubytování na osobních setkáních.

Ceny jsou uváděny včetně DPH.

Účast na kurzu platí výlučně pro přihlášeného a přijatého účastníka. Není tedy možné, aby se během programu zúčastnil některých částí někdo jiný, než přihlášená osoba.

Úhrada částky je možná i ve formě splátek.

Sociální stipendia

Dotované kurzovné (sociální stipendium) je dostupné všem v ekonomicky nepříznivé životní situaci, ať už jde o studenty, držitele ZTP, seniory, matky na mateřské dovolené, ekonomicky slabší atd. 

Protože je naší misí zpřístupnit naše služby lidem v různých životních situacích, vytváříme skrze naši práci a vaši podporu prostor pro tento dotační program. Dotovaných vstupů je proto jen omezené množství.

V případě zájmu o sociální stipendium nám napište své důvody a motivaci k účasti na vycvik@beyondpsychedelics.cz

 

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 60 dní před jeho konáním vám bude vystaven voucher v hodnotě 70% z ceny výcviku na jakékoliv programy a služby Psychedelické akademie.

Při odhlášení z výcviku 30-59 dní před jeho konáním vám bude vystaven voucher v hodnotě 50% z ceny výcviku na jakékoliv programy a služby Psychedelické akademie.

Při odhlášení z výcviku 8-29 dní před jeho konáním vám bude vystaven voucher v hodnotě 30% z ceny výcviku na jakékoliv programy a služby Psychedelické akademie.

Při odhlášení do 7 dní před začátkem kurzu je platba nevratná.

Zaplacená účast je převoditelná na náhradníka, kterého sami zajistíte. Pro náhradníka platí stejné podmínky přijetí, účasti a ukončení jako pro vás (převod je možný pouze na celý kurz, nikoliv na jednotlivé moduly). 

Při zdravotních a jiných závažných potížích se případné storno bude řešit individuálně.

Případné dotazy či nejasnosti vám rádi zodpovíme na adrese vycvik@beyondpsychedelics.cz

V rámci kurzů a služeb nabízených a prezentovaných naší společností nejsou podávány žádné ilegální substance, resp. látky, nakládání s nimiž by bylo omezeno či zakázáno obecně závaznými právními předpisy, a nenabádáme k užívání takových látek. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z užití omamných a psychotropních látek a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme odpovědnost za to, k čemu budou takto nabyté znalosti využity. Absolvování našich programů nezakládá právo užít či podat omamnou nebo psychotropní látku sobě nebo druhému nebo vést psychedelické sezení bez zvláštního oprávnění. Kompetence či znalosti nabyté absolvováním kurzů ani dalších aktivit nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči, ani oprávnění k poskytování takovéto péče dle obecně závazných právních předpisů.

Kontakt

Email: vycvik@beyondpsychedelics.cz

 

Beyond Institute s.r.o.

IČO: 21602743

Neklanova 123/19

Praha – Vyšehrad 

128 00