Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností

 
Specializované semináře pro odbornou veřejnost s doktorkou Kavenskou, přední českou odbornicí s mnohaletými zkušenostmi v legální terapeutické práci s psychedelickým nápojem ayahuascou. 
28. & 29.6. | Brno

Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností I.

Seminář je určený pro laickou i odbornou veřejnost, zejména pak pro terapeuty, psychology, psychiatry a další pracovníky v péči o duševní zdraví či sociální práci, kteří se setkávají či budou setkávat s klienty a pacienty, kteří podstoupili nebo se chystají podstoupit zkušenost s ayahuascou, tradičním amazonským nápojem s psychedelickými účinky. Účast na semináři je vhodná pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o této unikátní terapeutické práci.

Teoretický výklad bude vycházet z výzkumu a mnohaletých zkušeností získaných z terapeutické práce v centru Takiwasi, které kombinuje tradiční amazonskou medicínu s psychoterapií při léčbě závislostí a dalších duševních obtíží. Prostor bude i pro otázky a diskuzi.

 

Seminář se bude skládat ze 4 bloků:

1. Kontext a základní principy tradiční amazonské medicíny.
2. Příprava na sezení s ayahuascou.
3. Integrace ayahuascové zkušenosti.
4. Krizová intervence: potenciální komplikace a terapeutické nástroje.

 

Praktické informace:

Kdy: 28.6. 2023 

Kde: Brno, EDUnesto, Veselá 14

Lektorka: PhDr. Veronika Kavenská, PhD

Cena: 1400,-* / 2400,-

 

Pro konání semináře je potřeba minimálně 15 účastníků.

*Dotované kurzovné nabízíme všem v ekonomicky nepříznivé životní situaci, ať už jste studenty, držiteli ZTP, seniory, matkou na mateřské dovolené, ekonomicky slabší atd. Protože je naší misí zpřístupnit naše služby lidem v různých životních situacích, vytváříme skrze naši práci a Vaši podporu prostor pro tento dotační program. Dotovaných vstupů je proto jen omezené množství. Pokud nemáte ekonomicky slabší situaci, pořiďte si, prosíme, standartní kurzovné a tuto možnost nechte těm, kteří to skutečně potřebují.

Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností II. - kazuistický seminář

Kazuistický seminář je určen pouze pro odborníky v pomáhajících profesích, zejména pak pro terapeuty. 

Setkání navazuje na seminář Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností I. a jeho absolvování (nyní či v minulosti) je podmínkou pro účast. Takiwasi patří mezi nejdéle fungující terapeutická centra na světě využívající rituály s ayahuascou – tradičním nápojem s psychedelickými účinky. 

Během kazuistického semináře lektorka na konkrétních případech přiblíží terapeutické procesy s ayahuascou. Prostor bude i na vlastní kazuistiky z Vaší praxe týkající se fáze před užitím a následnou integrací zkušenosti s ayahuascou, ke kterým lektorka nabídne perspektivu vycházející z terapeutického přístupu praktikovaného v Takiwasi. 

Seminář není určen k integraci vlastní psychedelické zkušenosti, ale k odborné diskuzi nad kazuistikami z praxe. 

 

Praktické informace:

Kdy: 28.6. 2023 

Kde: Café Práh, Ve Vaňkovce 1, 602 00, Brno-střed

Lektorka: PhDr. Veronika Kavenská, PhD

Cena: 1900,- 

Pro konání semináře je potřeba minimálně 15 účastníků.

PhDr. Veronika Kavenská, PhD

Psycholožka, absolventka psychoterapeutického výcviku v jungiánské psychoterapii. Přibližně 12 let se věnuje výzkumu psychoterapeutického přínosu užívání ayahuasky a dalších rostlin v kontextu tradiční amazonské medicíny a jeho možných rizik. Řadu let pracuje jako terapeutka v peruánském centru Takiwasi, oficiální terapeutické komunitě s 30ti letou existencí, kde je využívána tradiční amazonská medicína v kombinaci s psychoterapií. Náplní její práce je mimojiné provázet pacienty a klienty přípravou a následnou integrací rituálního užití ayahuascy. Tématu věnovala také svou PhD práci, řadu článků a odborných publikací a knihu Tradiční amazonská medicína a její využití v psychoterapii.


V rámci kurzů nabízených a prezentovaných naší společností nejsou podávány žádné ilegální substance, resp. látky, nakládání s nimiž by bylo omezeno či zakázáno obecně závaznými právními předpisy, a nenabádáme k užívání takovýchto látek. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z užití omamných a psychotropních látek a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu budou takto nabyté znalosti využity. Absolvování našich vzdělávacích programů nezakládá právo užít či podat omamnou nebo psychotropní látku sobě nebo druhému nebo vést psychedelické sezení. Kompetence či znalosti nabyté absolvováním kurzů nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči, ani oprávnění k poskytování takovéto péče dle obecně závazných právních předpisů.