Město Brno podpořilo Skupiny psychedelické integrace. Nově jsou zájemcům přístupné bezplatně

Brno je jedním z měst, kde Beyond Psychedelics nabízí Skupiny psychedelické integrace. Ty umožňují klientům získat podporu a profesionální péči pro zpracování své psychedelické zkušenosti.  Díky dotačnímu programu v oblasti drog a závislostí statutárního města Brna jsou od dubna nově skupiny pro účastníky bezplatné. Projekt dále podpořil vzdělávání odborníků, vznik metodiky a bude vyhodnocena přínosnost této nové služby. Tato novinka tak umožní zpřístupnit potřebnou péči i lidem, kteří by si ji běžně nemohli dovolit a podpoří v současné době nedostatečné pokrytí služeb psychedelické péče.

Podle Národního psychedelického výzkumu až 64% respondentů uvedlo, že zažili náročnou psychedelickou zkušenost, ať už s klasickými (např. LSD, ayahuasca, lysohlávky) nebo atypickými psychedeliky (např. MDMA, ketamin nebo psychoaktivní konopí). S ní se mohou pojit například pocity úzkosti, strachu, paranoia nebo rozpad ega a stejně tak uživatelé uvádějí i specifické fyziologické projevy, následnou ztrátu smyslu života nebo psychospirituální krizi. Tyto nevšední prožitky může být někdy těžké umístit do všedního života. “Ačkoliv mají psychedelika významný terapeutický potenciál, řada lidí má po zkušenosti zejména při nevhodném užití přetrvávající psychické obtíže i několik let. Někdy až na skupině poprvé dostanou prostor sdílet svoji zkušenost otevřeně, získat podporu, vedení nebo informace. A nezáleží ani tak na tom, zda jste zkušenost získali na hudebním festivalu, v rámci terapie, doma s kamarády či na šamanské ceremonii,” přibližuje záměr projektu zakladatelka Beyond, psycholožka a výzkumnice Rita Kočárová. 

Skupinová setkání nabízí potřebnou podporu zejména lidem s negativní nebo náročnou psychedelickou zkušeností a pomoc s její integrací do každodenního života, ať už se jedná o jednorázové nebo opakované užití některé z psychedelických látek. Skupiny psychedelické integrace (SKUPIN), které vznikly ve spolupráci s organizací Diabasis, poskytují profesionální péči, podporu a poradenství v oblasti psychedelické zkušenosti. „SKUPINy nabízí jedinečný a vzácný prostor pro každého, koho zajímá nejen potenciál a rizika práce s psychedeliky, ale také to, jak tuto zkušenost zanést do svého každodenního života, jak ji více porozumět nebo z ní čerpat déle než po jednom zážitku,“ popisuje koordinátorka projektu a terapeutka Marie Nováková Kovářová. Skupin se jen za loňský rok zúčastnilo přes 70 klientů.

Brno průkopníkem v psychedelické péči

Nabídka služeb v oblasti psychedelické pomoci je nyní poměrně omezená. Momentálně v ČR neexistuje žádná jiná stabilní nízkoprahová služba přímo pro lidi s psychedelickou zkušeností. Projekt v Brně tak představuje významný počin v oblasti rozvoje psychedelické péče v ČR, v souladu s doporučeními výzkumného týmu z Národního ústavu duševního zdraví. Brno nyní nabízí dvanáct pravidelných integračních setkání s vyškolenými facilitátory v rozmezí dubna až října letošního roku, přičemž během léta se časová dotace jednoho setkání zvýší na čtyři hodiny z běžných tří. Jedná se o pilotní projekt a pokud se ukáže, že funguje efektivně, mohl by vzniknout stabilní nový typ služby v oblasti psychedelické péče. “Když jsme před třemi lety spolu s kolegou Michalem Petrem se skupinami v ČR začínali, měli jsme vizi, že jednou bude tato služba dostupná všem, kterým může být ku prospěchu. Podporu v Brně vnímám jako významný krok na této cestě,” říká Kočárová.

Směrem k nové síti služeb?

Výsledkem pilotní  verze projektu bude také metodika, která může sloužit nejen uživatelům psychedelik, ale do budoucna také nově vznikajícím specializovaným službám. Podle výzkumných dat z posledních let má poměrně velká část populace v České republice zkušenost s psychedeliky  či s látkou s psychedelickými účinky (až 750 000 osob ve věku 15-64 let, 2 000 000 při zahrnutí psychoaktivního konopí, NMS, 2019). Důležitou skupinu uživatelů přitom tvoří mladí lidé. Lze tedy očekávat zvýšenou poptávku co se týče odborné pomoci v této oblasti.

Finanční podpora projektu dále také znamená pozitivní přínos i v rámci další edukace odborníků z pomáhajících profesí. Facilitátoři se účastní pravidelných intervizních a supervizních setkání, pro vykonávání této specifické role je také nezbytné absolvování specializovaného školení, které se v rámci projektu uskutečnilo v březnu.

Nejen Brno

 „V projektu SKUPIN jsem zapojená, protože mě baví prošlapávat nové cesty a věřím, že psychedelika jsou jednou z cest, která si to zaslouží. Jde o službu, která v ČR nemá obdoby a absolutně chybí v nabídce podpůrné péče pro uživatele těchto látek. Jsem pyšná na to, že ji jako první můžeme nabízet už ve čtyřech městech v ČR a na Slovensku, do budoucna bychom rádi za Beyond podpořili vznik dalších a rozvířili debatu o potřebě psychedelické péče v oblasti pomáhajících služeb,“ říká Marie Nováková Kovářová.

Během loňského roku se uskutečnilo devět skupin psychedelické integrace, kterými prošlo více než sedmdesát účastníků a účastnic. Ti přicházeli například s tématy následných psychických obtíží, potřeby pochopení badtripu, psychospirituální krize, zahlcenosti, ztráty smyslu, tělesnosti nebo se zážitky jednoty. Tyto zkušenosti se často pojí s neadekvátním užitím a absencí vhodné péče, což je do značné míry důsledkem situace, kdy jsou tyto látky nelegální a chybí právě specializované služby a manuály dobré praxe.

Skupiny psychedelické integrace souzní s filozofií harm reduction a zaměřují se zejména na snižování rizik plynoucí z užívání psychedelických látek a případnou podporu možných pozitivních dopadů. Společně s dalšími aktivitami Beyond Psychedelics se snaží přispět k rozšiřování povědomí o specifických účincích psychedelických látek.

Projekt Brněnských skupin integrace je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.